Amen­dement inzake het bestem­mingsplan Sluis­buurt en aanvaarden van mili­eu­ef­fect­rapport Zeebur­ger­eiland (uitbreiding Hoofd­groen­structuur in de Sluis­buurt)


28 november 2018

Amendement van lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het bestemmingsplan Sluisbuurt en aanvaarden van milieueffectrapport Zeeburgereiland (uitbreiding Hoofdgroenstructuur in de Sluisbuurt)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie van het bestemmingsplan Sluisbuurt en aanvaarden van milieueffectrapport Zeeburgereiland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1261).

Constaterende dat:

  • Amsterdam voor een groot deel van het plangebied dat betrekking heeft op bestemmingsplan Sluisbuurt eigenaar is met uitzondering van een deel van het groen waar Rijkswaterstaat de eigenaar is;
  • op de ‘verbeelding’ van het bestemmingsplan de noordzijde en de zuidzijde van het plangebied de bestemming groen hebben;
  • op pagina 160 van het bestemmingsplan komt naar voren dat de westzijde van het plangebied in de Hoofdgroenstructuur ligt;
  • op de ‘verbeelding’ van het bestemmingsplan een deel van het groengebied aan de westzijde zowel de bestemming Groen als dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering heeft.

Overwegende dat:

  • er in de gemeenteraad de wens heerst om de Hoofdgroenstructuur uit te breiden;
  • de bestemming Groen en dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering de Hoofdgroenstructuur elkaar niet in de weg staan maar juist goed aanvullen;
  • voor het garanderen van de rust en de ecologische kwaliteit van het groen in de noordzijde en de zuidzijde van het plangebied het aan te bevelen is om aan deze twee groengebieden ook de dubbelbestemming Waarde-Hoofgroenstructuur te geven.

Besluit:

  1. 1. ten behoeve van het uitbreiden van de Hoofdgroenstructuur daartoe de planregels van dit bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0363.A1601BPGST-VG01 als volgt aan te passen door in de bestemming Groen (artikel 14) een lid toe te voegen, luidende:

14.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening, om aan de gronden de dubbelbestemming ‘Waarde-Hoofdgroenstructuur’ toe te kennen mits de betreffende gronden worden aangewezen als Hoofdgroenstructuur en de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur hierover heeft geadviseerd

  1. 2. de toelichting daarop aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het bestemmingsplan Sluisbuurt en aanvaarden van milieueffectrapport Zeeburgereiland (noord- en zuidzijde Sluisbuurt Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Motie inzake de bestuurlijke reactie op motie nr. 2018-316, inzake het uitwerken van meerdere scenario’s voor het behoud van (zoveel mogelijk van) de functie van zorgboerderij de Boterbloem (uitstel van de plannen)

Lees verder

    Word actief Doneer