Motie inzake het Beleid Grond­waar­de­be­paling voor bestaande erfpacht­rechten (betrek een externe partij ook bij het vast­stellen van de hanteren herbouw­kosten en de voor­ge­stelde wijze van indexering)


15 maart 2021

De raad,

Gehoord de discussie over het beleid grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten.

Overwegende dat:

– SEO de opdracht heeft om elk jaar te toetsen of “de gekozen uitgangspunten en parameters in het beleid, en de beschikbaar gestelde data, op juiste wijze tot uitdrukking komen in de gehanteerde rekenmethoden waarmee de grondwaarde wordt bepaald” en of “de rekenmethoden correct worden toegepast en uitgevoerd”;

– Het wenselijk is om ook de input van de syntax, dus de gekozen parameters en uitgangspunten en data over de herbouwkosten te toetsen;

– De gemeente bezig is met een herijking van de herbouwkosten-syntax en prof. De Groot stelt dat het aanbeveling verdient om reeds in een vroege fase een externe partij kritisch mee te laten kijken;

– Bij nieuwbouw wel toetsing wordt gevraagd op de gehanteerde herbouwkosten door een externe partij (makelaar en bouwkostendeskundige) maar dat nu des te belangrijker is;

– de gemeente in dezen als grondeigenaar met een uiterst dominante marktpositie een groot financieel belang heeft bij het vaststellen van de herbouwkosten, in haar privaatrechtelijke overeenkomsten met erfpachters;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij de herijking van de herbouwkosten voor het vaststellen van de Buurtstraatquotes een externe partij niet alleen kritisch mee te laten kijken naar het opstellen van de nieuw te construeren syntax, maar ook naar de gekozen herbouwkosten zelf, alsmede de voorgestelde wijze van indexering, en dus ook op dat vlak een jaarlijkse second opinion te laten opstellen.

De leden van de gemeenteraad
D.T. Boomsma
H. Naoum Néhmé
J.F. Bloemberg-Issa
A. van Schijndel
W. van Soest
D.G.M. Ceder
A. Kiliç
A. Nanninga


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, VVD, PvdA, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, FvD

Tegen

SP, BIJ1

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake aanbevelingen van Stichting Economisch Onderzoek overnemen in BSQ 2022

Lees verder

Motie inzake het pleiten bij de Rijksoverheid voor een humaner bijstandsbeleid en het vergroten van de beleidsvrijheid van gemeenten in het uitvoeren van de Participatiewet

Lees verder

    Word actief Doneer