Motie inzake het afwijken van de Hoofd­groen­structuur Martin Luther Kingpark 1 (verder zoeken naar een geschikte locatie)


22 april 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) het afwijken van de Hoofdgroenstructuur ten behoeve van het vergroten van een tijdelijk schoolgebouw op de locatie Martin Luther Kingpark 1 (verder zoeken naar een geschikte locatie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het afwijken van de Hoofdgroenstructuur ten behoeve van het vergroten van een tijdelijk schoolgebouw op de locatie Martin Luther Kingpark 1 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 389).

Constaterende dat:

 • het college een tijdelijk schoolgebouw in de Hoofdgroenstructuur wil uitbreiden;
 • dit ingaat tegen het bestemmingsplan en de locatie bovendien beschermd wordt door de Hoofdgroenstructuur;
 • de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur een negatief advies heeft uitgebracht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • het advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur te respecteren;
 • verder te zoeken naar een geschikte locatie conform de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020, Bijlage I. Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen, artikel 7 sub e waarbij in overleg met het schoolbestuur afgeweken kan worden van de verwijsafstand;
 • de raad hierover op de hoogte te houden.
 • Het lid van de gemeenteraad

  J.F. Bloemberg-Issa


  Status

  Verworpen

  Voor

  Bij1, CDA, CU, LCF, PvdD

  Tegen

  D66, DENK, FvD, GroenLinks, PvdA, SP, VVD