Motie inzake het afwijken van de Hoofd­groen­structuur Martin Luther Kingpark 1 (verder zoeken naar een geschikte locatie)


22 april 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) het afwijken van de Hoofdgroenstructuur ten behoeve van het vergroten van een tijdelijk schoolgebouw op de locatie Martin Luther Kingpark 1 (verder zoeken naar een geschikte locatie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het afwijken van de Hoofdgroenstructuur ten behoeve van het vergroten van een tijdelijk schoolgebouw op de locatie Martin Luther Kingpark 1 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 389).

Constaterende dat:

 • het college een tijdelijk schoolgebouw in de Hoofdgroenstructuur wil uitbreiden;
 • dit ingaat tegen het bestemmingsplan en de locatie bovendien beschermd wordt door de Hoofdgroenstructuur;
 • de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur een negatief advies heeft uitgebracht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • het advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur te respecteren;
 • verder te zoeken naar een geschikte locatie conform de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020, Bijlage I. Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen, artikel 7 sub e waarbij in overleg met het schoolbestuur afgeweken kan worden van de verwijsafstand;
 • de raad hierover op de hoogte te houden.
 • Het lid van de gemeenteraad

  J.F. Bloemberg-Issa


  Status

  Verworpen

  Voor

  BIJ1, CDA, CU, LCF, PvdD

  Tegen

  D66, DENK, FvD, GroenLinks, PvdA, SP, VVD

  Lees onze andere moties

  Motie inzake een tijdelijk sportpark ten behoeve van gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern Zuid (geen bomenkap voor tijdelijk sportveld)

  Lees verder

  Amendement inzake de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020 (geen scholen in Hoofdgroenstructuur)

  Lees verder

      Word actief Doneer