Motie inzake een tijdelijk sportpark ten behoeve van gebieds­ont­wik­keling De Nieuwe Kern Zuid (geen bomenkap voor tijdelijk sportveld)


22 april 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) c.s. inzake het voorbereidingskrediet voor een tijdelijk sportpark ten behoeve van gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern Zuid (geen bomenkap voor tijdelijk sportveld)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het voorbereidingskrediet voor een tijdelijk sportpark ten

behoeve van gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern Zuid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 358).

Constaterende dat:

  • de gemeenteraad in juni 2019 heeft uitgesproken dat de wereld in een klimaatcrisis én in een ecologische crisis verkeert;
  • er zich bomen bevinden rond de locatie waar het tijdelijk sportpark moet komen, en er een grote kans is dat deze worden gekapt;

Overwegende dat:

- het kappen van bomen voor tijdelijke voorzieningen niet passend is in een ecologische- en klimaatcrisis.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

er alles aan te doen om de bestaande bomen rond de locatie van het tijdelijk sportpark te behouden bij de werkzaamheden en aanleg, en indien dit niet mogelijk is dit parallel aan de vergunningsaanvraag te laten weten aan de raad.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa (PvdD)

D. Ceder (CU)

W. van Soest (PvdO)

S. Simons (BIJ1)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, CU, Bij1, LCF

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, FvD