Motie inzake Groen in de Buurt 2020 e.v. (behoud groene buurt­teams Zuid)


12 februari 2020

Motie van de leden A.L. Bakker, Van Renssen, Naoum Néhmé, Boomsma, Kiliç, Van Soest, Nanninga, Ceder en Simons inzake het vervolg van de uitvoering van het amendement Bosman c.s. (1357) over de begroting 2017 Groen in de Buurt 2020 e.v. (behoud groene buurtteams Zuid)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het vervolg van de uitvoering van het amendement Bosman c.s. (1357) inzake de begroting 2017 Groen in de Buurt 2020 e.v. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 20).

Constaterende dat:

− er een financieringswijziging van de Groen in de Buurt-gelden voorligt waarbij de stadsdelen vanaf 2021 gelijke budgetten zullen krijgen;
− de financiering van stadsdeel Zuid hierdoor stapsgewijs daalt en dat hierbij wordt gestreefd naar het zorgvuldig afbouwen van de langlopende relatie met de Natuur en Milieu Teams (NMT-Zuid en Groene Buurten);
− uit de vele rondgestuurde e-mails en nieuwsbrieven blijkt dat de groenteams er niet gerust op zijn dat geborgd blijft wat in de afgelopen jaren is opgebouwd;

Overwegende dat:

- Natuur en Milieu Team Zuid al 26 jaar lang van enorme waarde is voor het ontstaan en het ondersteunen van groene buurtinitiatieven, voor de sociale cohesie van de buurt en voor bewonersparticipatie en dat dit behouden zou moeten blijven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Samen met stadsdeel Zuid in overleg met de groene buurtteams NMT-Zuid en Groene buurten te zoeken naar mogelijkheden om de teams structureel te behouden.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek ultra fijnstof rondom Schiphol – actief aandeelhouderschap zet in op krimp van Schiphol

Lees verder

Motie inzake de Agenda Autoluw (financiële gevolgen van autoluw op parkeergarages)

Lees verder

    Word actief Doneer