Motie inzake Dieren­welzijn Hollandsche Manege (voor­waarden paar­den­welzijn bij verkoop pand)


6 juni 2018

Motie van het raadslid A. L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake Dierenwelzijn Hollandsche Manege (voorwaarden paardenwelzijn bij verkoop pand)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de problemen rondom dierenwelzijn op de Hollandsche Manege (Gemeenteblad afd. 1, nr. 509)

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek van Dier&Recht blijkt dat dierenwelzijn op de Hollandsche Manege na de invoering van zelfregulering in 2011 nog steeds onvoldoende is vanwege het aanhoudend gebruik van stands en door gebrek aan weidegang;
  • Er wordt gesproken over verkoop van het monumentale pand van de Hollandsche Manege.

Overwegende dat:

  • De gemeente na verkoop geen invloed meer heeft op het stellen van nieuwe voorwaarden bij eventuele contractverlening van de verhuur.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Bij de verkoop van het monumentale pand Vondelstraat 140 met de koper afspraken te maken over de waarborging van paardenwelzijnseisen volgens de richtlijnen van het voorgestelde Paardenbesluit van de Dierenbescherming uit 2011.

Het lid van de gemeenteraad

A. L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Alleanderepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Dierenwelzijn Hollandsche Manege (lobby om paardenwetgeving bij het Rijk)

Lees verder

Motie inzake de financiële jaarstukken van recreatieschappen (tegen festivalisering)

Lees verder

    Word actief Doneer