Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (voeg finan­ciële resul­taten van vorige twee jaren toe bij toekom­stige begro­tingen en voor­jaarsnota's toe)


13 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021 (VN2021-012676).

Constaterende dat:

  • bij de voorjaarsnota de financiële predicties t/m 2025 in kaart zijn gebracht;
  • de financiële resultaten van de vorige jaren (in dit geval 2019 en 2020) in de voorjaarsnota ontbreken;
  • door het weergeven van de voorgaande jaren het makkelijker wordt om de financiële producten van de gemeente te lezen en te duiden.

Overwegende dat:

  • een voorjaarsnota zo toegankelijk en volledig mogelijk moet zijn, zodat raadsleden hun controlerende taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in toekomstige begrotingen en voorjaarsnota’s in elke financiële tabel, het resultaat van de meest recente vastgestelde jaarrekening en de geldende begroting ook weer te geven.

Indieners,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

NIDA, JA21, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (schrap subsidie Jumping Amsterdam)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (opnemen duurzaamheidsindicatoren isolatie in de begroting 2022)

Lees verder

    Word actief Doneer