Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (opnemen duur­zaam­heids­in­di­ca­toren isolatie in de begroting 2022)


13 juli 2021

De raad,

Gehoord de discussie inzake de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • in de Voorjaarsnota 2021 geen concrete indicatoren te vinden zijn rondom het isoleren van woningen in het jaarverslag 2020 weinig concrete indicatoren te vinden zijn rondom dit thema.

Overwegende dat:

  • het van groot belang is om doelstellingen rondom duurzaamheid en het besparen van energie zo concreet en meetbaar te formuleren;
  • alleen het aantal te behalen labelstappen door corporaties in afspraken is vastgelegd;
  • labelstappen ook behaald kunnen worden middels een aansluiting op een warmtenet;
  • bewoners uit diverse wijken aangegeven grote behoefte te hebben aan energetische woningverbeteringen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de volgende indicator te ontwikkelen t.b.v. van de Begroting 2022: ‘de isolatiegraad van woningen stijgt’.

Indiener,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

NIDA, JA21, VVD, CU, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (voeg financiële resultaten van vorige twee jaren toe bij toekomstige begrotingen en voorjaarsnota's toe)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (opnemen van indicator afvalverbranding in de Begroting 2022)

Lees verder

    Word actief Doneer