Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (opnemen duur­zaam­heids­in­di­ca­toren isolatie in de begroting 2022)


13 juli 2021

De raad,

Gehoord de discussie inzake de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • in de Voorjaarsnota 2021 geen concrete indicatoren te vinden zijn rondom het isoleren van woningen in het jaarverslag 2020 weinig concrete indicatoren te vinden zijn rondom dit thema.

Overwegende dat:

  • het van groot belang is om doelstellingen rondom duurzaamheid en het besparen van energie zo concreet en meetbaar te formuleren;
  • alleen het aantal te behalen labelstappen door corporaties in afspraken is vastgelegd;
  • labelstappen ook behaald kunnen worden middels een aansluiting op een warmtenet;
  • bewoners uit diverse wijken aangegeven grote behoefte te hebben aan energetische woningverbeteringen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de volgende indicator te ontwikkelen t.b.v. van de Begroting 2022: ‘de isolatiegraad van woningen stijgt’.

Indiener,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

NIDA, JA21, VVD, CU, Bij1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA