Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (opnemen van indicator afval­ver­branding in de Begroting 2022)


13 juli 2021

De raad,

Gehoord de discussie over de voorjaarsnota 2021 en het jaarverslag 2020.

Constaterende dat:

  • in de Voorjaarsnota 2021 geen concrete indicatoren te vinden zijn rondom het verbranden van afval;
  • in het jaarverslag 2020 weinig concrete indicatoren te vinden zijn rondom dit thema;
  • doel 9.2.2 van het jaarverslag wel een doelstelling hanteert om het percentage gescheiden afval toe te laten nemen, maar niet om de totale hoeveelheid verbrande afval af te laten nemen.

Overwegende dat:

  • het van groot belang is om doelstellingen rondom duurzaamheid concreet en meetbaar te formuleren;
  • het van groot belang is een helder afbouw pad te ontwikkelingen voor stoppen met het verbranden van afval in de nabije toekomst.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de volgende indicator te ontwikkelen t.b.v. van de Begroting 2022:

  • ‘de netto hoeveelheid verbrand afval neemt af’

Indiener,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

NIDA, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

JA21

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (opnemen duurzaamheidsindicatoren isolatie in de begroting 2022)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (mondzorg voor alle Amsterdammers)

Lees verder

    Word actief Doneer