Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (meer budget voor aanpak huiselijk geweld)


10 juli 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de Voorjaarsnota 2019 (meer budget voor aanpak huiselijk geweld)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • De Amsterdamse politie in 2018 meer incidenten van huiselijk geweld registreerde dan in 2017;
  • Het college in de Voorjaarsnota erkent dat huiselijk geweld een probleem is voor kwetsbare Amsterdammers;
  • De extra middelen (structureel en incidenteel) al zijn geoormerkt voor het programma Ondermijning en het aanpakken van radicalisering;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Een substantieel deel van de extra middelen te besteden aan het bestrijden van huiselijk geweld en de verdeling van de middelen te betrekken bij de Begroting 2020.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA