Motie inzake de Ontwik­kel­stra­tegie Land­schapspark De Oever­landen (onderzoek naar gevolgen voor natuur­waarden)


2 december 2021

De raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden.

Constaterende dat:

– de gemeente voornemens is het gebied De Oeverlanden open te stellen voor meer recreatie;

– het de bedoeling is dat De Oeverlanden op deze manier beter toegankelijk wordt vanuit een bepaalde locatie middels een nieuwe entree.

Overwegende dat:

– dit zal leiden tot een toename van intensieve recreatie in het gebied;

– deze entree mogelijk kan leiden tot het schade aan de natuur in het gebied.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

bij plannen voor een nieuwe entree eerst te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de natuurwaarden in De Oeverlanden en verschillende scenario’s uit te werken om de ecologische schade te beperken.

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, PvdO, CDA, CU, DENK, NIDA

Tegen

GroenLinks, SP, FvD, D66, PvdA, JA21