Amen­dement inzake heront­wik­kelen van sportpark Spie­ringhorn (geen school in de Hoofd­groen­structuur)


2 december 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de herontwikkelen van sportpark Spieringhorn (VN2021- 030681).

Constaterende dat:

– sportpark Spieringhorn behoort tot de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam;

Overwegende dat:

– de Hoofdgroenstructuur geen geschikt zoekgebied is voor (uitbreiding van) scholen.

Besluit:

Beslispunt 3 van het ontwerp-besluit Instemmen met de afwijken van het TAC-advies ten behoeve van de herontwikkeling van sportpark Spieringhorn, luidende:

“In te stemmen met het afwijken van het negatieve TAC-advies ten behoeve van de realisatie van de alles-in-één school vanwege de relatie met de gebiedsontwikkeling Sloterdijk-Centrum, de meerwaarde van een dergelijke school in het sportpark en de kwaliteitsslag.“,

te vervangen door de volgende tekst:

“Niet in te stemmen met het afwijken van het negatieve TAC-advies ten behoeve van de realisatie van de alles-in-één school vanwege de relatie met de gebiedsontwikkeling Sloterdijk-Centrum, de meerwaarde van een dergelijke school in het sportpark en de kwaliteitsslag. Er wordt niet gebouwd in de Hoofdgroenstructuur.“

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CU, DENK

Tegen

GroenLinks, VVD, SP, CDA, FvD, D66, PvdA, JA21, NIDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement inzake Najaarsnota (schrappen verlengen afschrijvingstermijn)

Lees verder

Motie inzake de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden (onderzoek naar gevolgen voor natuurwaarden)

Lees verder

    Word actief Doneer