Motie inzake De onder­wijs­a­genda: het onder­wijs­aanbod in Amsterdam van het OSVO (voldoende aanbod kader- en basis­pro­fielen)


9 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het onderwijsaanbod in Amsterdam van het OSVO en de bestuurlijke reactie van het college (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 434).

Constaterende

  • dat er een tekort is aan vakmensen in technische beroepen;
  • dat technische profielen ondervertegenwoordigd zijn in het aanbod van Amsterdamse scholen in de basisberoeps- en kaderberoepsleerwegen.

Overwegende dat

  • Amsterdam vaklieden in de bouw, installatietechniek en energievoorziening hard nodig heeft;
  • leerlingen die kiezen voor een opleiding in de techniek voldoende keuzemogelijkheden dienen te hebben.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

zorg te dragen voor een aanbod van de profielen ‘bouwen wonen en interieur’ en ‘produceren, installeren en energie’ op Amsterdamse scholen in de basisberoeps- en kaderberoepsleerwegen, waarbij beide profielen op tenminste drie locaties in de stad worden aangeboden en in tenminste twee verschillende stadsdelen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK

Lees onze andere moties

Motie inzake de Onderwijsagenda: het onderwijsaanbod in Amsterdam (niet bouwen in de HGS)

Lees verder

Motie inzake het Vergunningenbeleid Wabo 2e helft 2018-2019 (informatie over omgevingsvergunningen digitaal inzichtbaar)

Lees verder

    Word actief Doneer