Motie inzake de Onder­wijs­a­genda: het onder­wijs­aanbod in Amsterdam (niet bouwen in de HGS)


9 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het onderwijsaanbod in Amsterdam van het OSVO en de bestuurlijke reactie van het college (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 434).

Constaterende dat:

  • de nieuwe Onderwijsagenda gepaard gaat met het bouwen van nieuwe schoolgebouwen;
  • er ook plannen zijn om reeds bestaande scholen uit te breiden;
  • hierdoor drie panden leeg komen te staan die de gemeente terugkrijgt van de schoolbesturen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de uitbreiding en nieuwbouw van scholen niet ten koste te laten gaan van de Hoofdgroenstructuur.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, FvD