Motie inzake de inves­te­ringsnota Buik­slo­terham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet (sportnorm)


4 november 2020

Motie van de leden Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren), van Soest (Partij van de Ouderen), Naoum Néhmé (VVD), Ceder (ChristenUnie), Boomsma (CDA) en Kiliç (Denk) inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (sportnorm)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1056).

Constaterende dat:

  • de referentienorm buitensport gemengd stedelijk gebied met 12.400 tot 21.800 m2 ten opzichte van de norm van 42.8900 m2 niet wordt gehaald;
  • de norm voor centrum stedelijk gebied (17.150m2) wel behaald zou kunnen worden, maar nog onderzocht wordt of het behalen van de sportnorm buitensporten buiten het plangebied kan worden gerealiseerd.

Overwegende dat:

  • sportclubs buiten het plangebied ook al tegen hun maximale capaciteit aanlopen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • ruimte vast te leggen binnen het plangebied om aan de sportnorm te kunnen voldoen.

De leden van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa

W. Van Soest
H. Naoum Néhmé
D. Ceder
D. Boomsma
A. Kiliç


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, DENK, FvD, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (onderzoek risico’s watervervuiling voor omwonenden)

Lees verder

Motie inzake het Actieplan Geluid 2020-2023 (geluidsoverlast door Schiphol)

Lees verder

    Word actief Doneer