Motie inzake de finan­ciële jaar­stukken van recre­a­tie­schappen (tegen festi­va­li­sering)


27 juni 2018

Motie van het raadslid J. F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de financiële jaarstukken van recreatieschappen Twiske-Waterland, Spaarnwoude, Groengebied Amstelland en Goois Natuurreservaat (tegen festivalisering)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de jaarstukken van verschillende recreatieschappen en het indienen van een zienswijze (Gemeenteblad Nr. BD2018-005530)

Constaterende dat:

  • Er wordt voorgesteld om enkele zienswijzen in te dienen die gaan over de langetermijn visie van het recreatieschap
  • Het houden van evenementen zoals festivals een rol spelen in de verdienmodellen van de recreatieschappen

Overwegende dat:

  • Amsterdam zou moeten inzetten op het beschermen en versterken van natuurgebieden
  • De natuur geen lucratief evenemententerrein mag worden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Over alle recreatieschappen een zienswijze in te dienen over een op te stellen langetermijnvisie met financiële gezondheid zonder enige verdienmodellen uit evenementen als festivals

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA