Motie inzake de concept-ziens­wijze op het Ambi­tie­do­cument Twiske Waterland (natuur hoeft zichzelf niet te finan­cieren)


13 februari 2020

Motie van het lid Bloemberg-lssa (Partij voor de Dieren) inzake de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland (natuur hoeft zichzelf niet te financieren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,
Gehoord de discussie over de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 152).

Constaterende dat:
- Amsterdam een zienswijze mag indienen over het concept Ambitiedocument Twiske Waterland;
- het college van Amsterdam aangeeft dat de natuur van het recreatiegebied voorop moet staan in de ambitie van het recreatieschap Twiske-Waterland;
- er ondertussen verschillende plannen zijn voor allerlei commerciële activiteiten die de natuur juist zullen beschadigen.

Overwegende dat:
- natuur zichzelf niet hoeft te financieren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- in kaart te brengen welk bedrag er nodig is commercialisering (zoals evenementen, toerisme en horeca) van het Twiske tegen te houden en de gemeenteraad hier over te informeren;
- de gemeenteraad op de hoogte te houden over het vervolg naar de definitieve besluitvorming over het ambitiedocument in het recreatieschap.

Het lid van de gemeenteraad
J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdD, PvdO, SP, PvdA, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, D66, DENK

Lees onze andere moties

Motie inzake het bestemmingsplan Elzenhagen Zuid (projectgebonden herplantfonds voorleggen aan de raad)

Lees verder

Amendement inzake de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland (geen overnachtingen)

Lees verder

    Word actief Doneer