Motie inzake de concept-ziens­wijze op het Ambi­tie­do­cument Twiske Waterland (natuur hoeft zichzelf niet te finan­cieren)


13 februari 2020

Motie van het lid Bloemberg-lssa (Partij voor de Dieren) inzake de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland (natuur hoeft zichzelf niet te financieren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,
Gehoord de discussie over de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 152).

Constaterende dat:
- Amsterdam een zienswijze mag indienen over het concept Ambitiedocument Twiske Waterland;
- het college van Amsterdam aangeeft dat de natuur van het recreatiegebied voorop moet staan in de ambitie van het recreatieschap Twiske-Waterland;
- er ondertussen verschillende plannen zijn voor allerlei commerciƫle activiteiten die de natuur juist zullen beschadigen.

Overwegende dat:
- natuur zichzelf niet hoeft te financieren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- in kaart te brengen welk bedrag er nodig is commercialisering (zoals evenementen, toerisme en horeca) van het Twiske tegen te houden en de gemeenteraad hier over te informeren;
- de gemeenteraad op de hoogte te houden over het vervolg naar de definitieve besluitvorming over het ambitiedocument in het recreatieschap.

Het lid van de gemeenteraad
J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdD, PvdO, SP, PvdA, Bij1, CDA

Tegen

VVD, D66, DENK