Amen­dement inzake de concept-ziens­wijze op het Ambi­tie­do­cument Twiske Waterland (geen over­nach­tingen)


13 februari 2020

Amendement van het lid Bloemberg-lssa (Partij voor de Dieren) inzake de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland (geen overnachtingen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 152).

Constaterende dat:
- de gemeente Amsterdam in haar coalitieakkoord 'een nieuwe lente, een nieuw geluid' heeft opgenomen dat ze de groei van het aantal hotelbedden wil beperken;
- overnachtingen in het Twiske op dit moment niet zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan en het toestaan van overnachtingen daar dus een verruiming betekent.

Overwegende dat:
- in de zienswijze staat opgenomen dat Amsterdam kritisch zal zijn op voorstellen om het aantal overnachtingen in het recreatiegebied uit te breiden.

Besluit:

Onder besluitpunt 3: "In te stemmen met de bijgevoegde concept-zienswijze op het concept Ambitiedocument", de volgende tekst toe te voegen: "In de definitieve zienswijze wordt de volgende tekst toegevoegd: Amsterdam wil de huidige situatie handhaven van enkel dagrecreatie en is geen voorstander van het toestaan van overnachtingen in het Twiske."


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, DENK, FvD

Tegen

SP, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, BIJ1, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland (natuur hoeft zichzelf niet te financieren)

Lees verder

Amendement inzake de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 (natuur niet als verdienmodel)

Lees verder

    Word actief Doneer