Motie inzake het bestem­mingsplan Elzen­hagen Zuid (project­ge­bonden herplant­fonds voor­leggen aan de raad)


13 februari 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het bestemmingsplan Elzenhagen Zuid (projectgebonden herplantfonds voorleggen aan de raad)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van het bestemmingsplan Elzenhagen Zuid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 154).

Constaterende dat:

  • voor Elzenhagen Zuid gewerkt wordt aan een projectgebonden herplantfonds, waarin bomen ook gecompenseerd kunnen worden door overige groenvoorzieningen en natuur en fauna in het gebied;
  • er in Elzenhagen-Zuid 2.155 bomen gekapt worden en er hooguit 1.000 voor worden teruggeplant.

Overwegende dat:

- een boom altijd gecompenseerd moet worden maar overig groen niet beschermd is, waardoor dit herplantfonds per saldo sowieso leidt tot minder bomen en op termijn mogelijk ook tot minder groen in de stad.

Spreekt uit dat:

- Amsterdam heeft erkend dat er een ecologische- en klimaatcrisis is en we het ons niet kunnen veroorloven om meer dan 1000 bomen verloren te laten gaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de regels voor het projectgebonden herplantfonds voor te leggen aan de raad waarbij expliciet de bescherming van compensatiemaatregelen wordt geborgd.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, DENK, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake principebesluit tot verkoop AEB (financiële effecten niet verkopen biomassacentrale)

Lees verder

Motie inzake de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland (natuur hoeft zichzelf niet te financieren)

Lees verder

    Word actief Doneer