Motie inzake de beleids­brief Onder­wijs­visie 2019-2025 (gezonde school­kan­tines)


14 maart 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025 (gezonde schoolkantines)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 248).

Overwegende dat:

  • het wenselijk is dat de gemeente duurzame, gezonde en diervriendelijke voeding stimuleert, bijvoorbeeld door middel van kooklessen en gezonde kantines.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:- mogelijkheden te onderzoeken voor een regeling die als doel heeft scholen te
ondersteunen bij de realisatie van gezonde kantines met duurzame,
diervriendelijke en gezonde voeding;
- hierover voor de Voorjaarsnota 2019 te rapporteren aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

S. Simons (BIJ1)

D. Ceder (ChristenUnie)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, CDA

Tegen

FvD