Amen­dement inzake het bestem­mingsplan Oud West 2018 (onder­kel­dering)


7 november 2019

Amendement van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het bestemmingsplan Oud West 2018 (onderkeldering)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Oud West 2018 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1827).

Constaterende dat:

 • grondwaterstromen in Oud West complexe materie betreft;
 • in het bestemmingsplan Oud West 2018 onderkeldering mogelijk blijft wanneer grondwaterstromingen en standen behouden blijven, waarbij ‘geen sprake van verstoring’ betekent dat het peil van het grondwater gelijk blijft.

Overwegende dat:

 • grondwaterstromen ook verstoord kunnen worden wanneer het waterpeil in een nieuwe situatie op hetzelfde niveau blijft;
 • niet te overzien is hoe toezicht op grondwaterverstoringen gehouden kan worden;
 • en niet te overzien is hoe verstoringen in grondwaterstromen gerepareerd kunnen worden.
 • de huidige tekst:
 • onder of langs de kelder of het souterrain een grondwatermaatregel wordt genomen met een doorlaatvermogen (kD-waarde) van minimaal 10 m²/dag en maximaal 20 m²/dag;
 • de grondwatermaatregel ervoor zorgt dat de bovenste (freatische) bodemlaag aan de voor- en achterzijde met elkaar in contact staat;
 • de footprint van de kelder of het souterrain maximaal 300 m2 bedraagt;
 • de diepte van kelder of het souterrain ten opzichte van het maaiveld aan de straatzijde maximaal 4 meter bedraagt.
 • te wijzigen in:
 • en het, door het gewijzigde artikel 6.2.6 overbodig geworden, artikel 27.1 van de regels van bestemmingsplan Oud West 2018, te schrappen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

artikel 6.2.6 van de regels van het bestemmingsplan Oud West 2018 te wijzigen, op de na volgende manier:

“Voor de bouw of uitbreiding van een kelder of souterrain gelden de volgende regels: a. voor gronden die zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "milieuzone - grondwateraandachtsgebied" gelden de bepalingen zoals opgenomen in artikel 27 Algemene aanduidingsregels van deze regels;

b. voor gronden die niet zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "milieuzone - grondwateraandachtsgebied" geldt dat een kelder of souterrain alleen mag worden gebouwd of uitgebreid indien

c. grotere en diepere kelders en souterrains als genoemd onder b. zijn uitsluitend toegestaan indien met een geohydrologisch rapport is aangetoond dat de aanleg van de kelder of het souterrain grondwaterneutraal is en geen substantiële belemmering voor de stroom van het grondwater oplevert”.

“Voor de bouw of uitbreiding van een kelder of souterrain geldt dat dit alleen mogelijk is wanneer er onder of langs de kelder of het souterrain geen grondwaterstromen worden aangetroffen”.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, FvD, CDA