Begroting 2019 (motie inzake sanering kunst­gras­velden)


7 november 2018

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2019 (sanering kunstgrasvelden)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019,

Constaterende dat:

  • uit onderzoek van het RIVM van 3 juli jongstleden blijkt dat rubbergranulaat schade kan aanrichten aan de bermgrond om de velden heen en de bagger in de sloten;
  • kobalt, zink en minerale olie die uit rubbergranulaat weglekken zich kunnen ophopen in de technische onderlagen van het kunstgrasveld en verder kunnen weglekken naar de omgeving.

Overwegende dat:

  • er zich in Amsterdam veel kunstgrasvelden bevinden waarop jarenlang rubbergranulaat is ingestrooid;
  • het weglekken van de stoffen de biodiversiteit aantast en slecht is voor het ecosysteem.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in de Voorjaarsnota een reservering op te nemen voor mogelijke sanering van de vervuilde grond rond kunstgrasvelden, ook vanwege mogelijk vervuilde grond veroorzaakt door milieudelicten, en dekking te halen uit de Algemene Reserve.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa
Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Begroting 2019 (motie inzake betekenis van WHO aanbevelingen voor vliegtuiggeluid voor de bouwplannen)

Lees verder

Begroting 2019 (motie herinrichting parken, verharde grond)

Lees verder

    Word actief Doneer