Kadernota 2012 (Artis)


13 juli 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de kadernota 2012, Artis

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de kadernota 2012

Overwegende dat:

- In tijden van bezuinigen de gemeente alleen gemeentelijke taken dient te financieren;
- De Gemeente Artis jaarlijks subsidieert met een bijdrage van € 6,2 miljoen;
- Er geen dierenwelzijnseisen worden gesteld aan de subsidie van Artis.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


- Om voorstellen te doen dierenwelzijnseisen te verbinden aan het eventueel. beschikbaar stellen van een subsidie in 2012, indien Artis in 2012 subsidie zal ontvangen


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, SP

Lees onze andere moties

Kadernota 2012 (Bijzonder opsporingsambtenaren)

Lees verder

Kadernota 2012 (Onderzoek financiële prikkel op basis van energielabel woning)

Lees verder

    Word actief Doneer