Evaluatie Amster­damse maat­re­gelen lucht­kwa­liteit (onderzoek roet­beleid en het nemen van bijbe­ho­rende maat­re­gelen)


2 oktober 2013

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (onderzoek roetbeleid en het nemen van bijbehorende maatregelen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit

Overwegende dat:
- De luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam van onvoldoende kwaliteit is
- De gemeente Amsterdam maatregelen moet treffen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen
- Roet zeer schadelijk is voor de gezondheid van de mens en dat ondanks het aandeel van roet en zware metalen in fijnstof klein is, de roetdeeltjes gevaarlijker zijn voor de volksgezondheid dan andere deeltjes fijnstof (Bron: Paul Fischer, RIVM)

Constaterende dat:
- In de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit wordt aangegeven dat om de lokale invloed van verkeer op de gezondheid te beoordelen roet een betere indicator is dan PM10 or PM2.5
- De door het college voorgestelde maatregelen geen betrekking hebben op de aanpak van roetemissies

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Onderzoek te verrichten naar het voeren van een gemeentelijk roetbeleid en het nemen van passende maatregelen ter reductie van de roetemissie en dit voor de zomer 2014 terug te koppelen naar de raad

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Voor

PvdD, D66, SP

Tegen

PvdA, VVD, CDA