Cliën­ten­belang over gebrui­ke­lijke hulp kinderen (zorg­voor­zie­ningen en -rege­lingen toetsen aan het IVRK)


16 mei 2018

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) c.s. inzake de reactie op het ongevraagd advies van Cliëntenbelang over gebruikelijke hulp kinderen (zorgvoorzieningen en -regelingen toetsen aan het IVRK)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de reactie op het ongevraagd advies van Cliëntenbelang over gebruikelijke hulp kinderen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 378).

Overwegende dat:

  • er bij de indicatie van Hulp bij huishouden bij gezinnen met een gezinslid met een ziekte of beperking wordt uitgegaan van gebruikelijke hulp door kinderen met een verplichtend karakter;
  • ieder kind uniek is en het meerekenen van kinderen bij de indicatie van zorgvoorzieningen en -regelingen niet in het belang van het kind is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de productomschrijvingen voor verschillende zorgvoorzieningen en -regelingen te toetsen aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en de gemeenteraad hier voor de Begroting van 2019 over te informeren.

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
L. Grooten (GroenLinks)
C. de Heer (PvdA)
M. Ten Bruggencate (D66)
D. Ceder (CU)
W. van Soest (PvdO)
M. Taimounti (DENK)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Cliëntenbelang over gebruikelijke hulp kinderen (aandacht voor de behoefte van het kind bij zorgvoorzieningen en -regelingen)

Lees verder

Coalitieakkoord, getiteld: “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” (cirkel van geweld)

Lees verder

    Word actief Doneer