Cliën­ten­belang over gebrui­ke­lijke hulp kinderen (aandacht voor de behoefte van het kind bij zorg­voor­zie­ningen en -rege­lingen)


16 mei 2018

Motie van de leden Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) c.s. inzake de reactie op het ongevraagd advies van Cliëntenbelang over gebruikelijke hulp kinderen (aandacht voor de behoefte van het kind bij zorgvoorzieningen en -regelingen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de reactie op het ongevraagd advies van Cliëntenbelang over gebruikelijke hulp kinderen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 378).

Overwegende dat:

  • in het Jaarverslag 2017 van de Kinderombudsman wordt aangegeven dat de belangen van kinderen niet of onvoldoende worden meegewogen in beleid of wetgeving;
  • dat bij het in beeld brengen van de hulpvraag op dit moment niet altijd specifieke aandacht is voor kinderen;
  • kinderen die onrust ervaren hier (later) problemen mee kunnen krijgen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • te onderzoeken hoe op dit moment in de gesprekken voor verschillende zorgvoorzieningen- regelingen ook specifieke aandacht is voor alle gezinsleden en of kinderen zelf gezien en gehoord worden over wat zij nodig hebben, en de gemeenteraad hier voor de Begroting 2019 over te informeren.

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
L. Grooten (GroenLinks)
C. de Heer (PvdA)
D. Boomsma (CDA)
D. Ceder (CU)
W. van Soest (PvdO)
M. Taimounti (DENK)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Pachtovereenkomst (transparant proces voor het verpachten van de visrechten)

Lees verder

Cliëntenbelang over gebruikelijke hulp kinderen (zorgvoorzieningen en -regelingen toetsen aan het IVRK)

Lees verder

    Word actief Doneer