Amen­dement inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (status volks­tuinen)


13 juli 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende dat:

  • er in en rondom Amsterdam 300 hectare aan volkstuinparken ligt;
  • volkstuinen een unieke plek innemen in de groene geschiedenis van Amsterdam.

Overwegende dat:

  • we ons in een wereldwijde biodiversiteitscrisis bevinden en in Nederland zelfs nog maar 15 procent van de biodiversiteit over is ten opzichte van peiljaar 1750;
  • groen in en rondom de stad enorm onder druk staat;
  • volkstuinen een grote bijdrage leveren aan het groen en de biodiversiteit in Amsterdam.

Besluit:

  • De volgende tekst toe te voegen onderaan de paragraaf Volkstuinen op pagina 218 van de Omgevingsvisie: “Alle bestaande volkstuinen zijn en blijven onderdeel van de Hoofdgroenstructuur en krijgen binnen de Hoofdgroenstructuur een eigen, beschermde status vanwege de kwaliteit van de biodiversiteit. Afbreuk van die status kan alleen in zeer zwaarwegende gevallen geschieden.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, BIJ1, FvD, CDA

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK

Lees onze andere moties

Amendement inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (geen verbinding door tuinparken)

Lees verder

Amendement inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (geen bus of tram door het Westerpark)

Lees verder

    Word actief Doneer