Amen­dement inzake het bestem­mingsplan Eras­mus­parken Robert Scott­buurt (geen perma­nente opslag­con­tainer in het park)


15 september 2020

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Erasmuspark- en Robert Scottbuurt (Gemeenteblad afd. 1, nr. 937).

Constaterende dat:

– een zeecontainer in het bestemmingsplan in de bestaande afmetingen (circa 20 m2, hoogte 3 meter) in de planregels wordt vastgelegd;

– de termijn van de tijdelijke vergunning voor deze zeecontainer in het “eikenbosje” in het Erasmuspark (ten behoeve van opslag van podiummaterialen van een evenementenlocatie) is verlopen;

– de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) adviseert om de container niet positief te bestemmen als gebouw.

Overwegende dat:

– het onwenselijk is om objecten die met een verlopen vergunning blijven staan ‘te belonen’ met een permanente status in het bestemmingsplan;

– het verschijnsel waarbij opslagcontainers in parken met verlopen tijdelijke vergunning uiteindelijk simpelweg worden toegestaan in de Hoofdgroenstructuur via een bestemmingsplan, tegengegaan moet worden.

Besluit:

1. Ten behoeve van het beschermen van de Hoofdgroenstructuur de planregels van dit bestemmingsplan met identificatienummer

NL.IMRO.0363.E1803BPSTD-VG01 als volgt aan te passen:

a. In artikel 8 lid 1 onder j de tekst ‘met bijbehorende voorzieningen voor de opslag van materialen behorend bij evenementen” te schrappen;

en

b. De bouwregels voor gebouwen in artikel 8 lid 2 onder 2 te schrappen, waardoor artikel 8 lid 2 onder 3 wordt vernummerd.

2. De toelichting behorende bij het bestemmingsplan daarop aan te passen en bovengenoemde aanpassingen op te nemen in het overzicht met ambtshalve wijzigingen (paragraaf 16.4)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, DENK

Tegen

LCF, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA