Amen­dement inzake het bestem­mingsplan De Pijp 2018 (Parkeer­garage Willi­brordus)


19 september 2018

Amendement van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het bestemmingsplan De Pijp 2018 (Parkeergarage Willibrordus)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan De Pijp 2018

Overwegende dat:

  • er bij omwonenden veel protest is tegen de Willibrordusgarage, wat ook blijkt uit een petitie tegen de garage met 1600 handtekeningen;
  • parkeergarages een aanzuigende werking hebben op auto’s en verwacht wordt dat het autoverkeer op de Amsteldijk toe gaat nemen, terwijl de rechtbank in Den Haag oordeelde dat de overheid op locaties waar de EU-normen overschreden worden geen maatregelen mag nemen die de luchtkwaliteit nog verder laten verslechteren;
  • schriftelijke vragen uit december 2017 naar de financiële resultaten van parkeergarages tot op heden onbeantwoord zijn.

Besluit:


  • In de Voordracht van de raadsvergadering van het Vaststellen van het bestemmingsplan De Pijp 2018 de tekst:


“3. Het bestemmingsplan De Pijp 2018 bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting, met identificatienummer NL.IMRO.0363. K1603BPSTD-VG01 in elektronische en analoge vorm gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig de van dit besluit onderdeel uitmakende nota van wijzigingen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie, versie 1 januari 2016;”

te wijzigen in:

“3. Het bestemmingsplan De Pijp 2018 bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting, met identificatienummer NL.IMRO.0363. K1603BPSTD-VG01 in elektronische en analoge vorm gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, waarbij het onderdeel met betrekking tot de Parkeergarage Willibrordus geschrapt wordt, overeenkomstig de van dit besluit onderdeel uitmakende nota van wijzigingen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie, versie 1 januari 2016;”


en op pagina 4 de volgende tekst te schrappen:

“Parkeergarage Willibrordus Op basis van het uitvoeringsbesluit van de gemeenteraad van 9 november 2017, waarmee is ingestemd met de realisatie van de garage op deze locatie, is op de verbeelding een bouwaanduiding aangebracht, alwaar conform de regels in de bestemming Verkeer – 1 een ondergrondse parkeergarage is toegestaan voor maximaal 266 auto’s. Overeenkomstig de raadsvoordracht en de aangenomen moties/amendementen zullen ten behoeve van het bouwen van de garage de voorwaarden gelden dat maximaal 20% van de plekken voor bezoekers worden gebruikt en de parkeerplaatsen 1 op 1 in de openbare ruimte worden gecompenseerd.”

en alle relevante tekstpassages en tabellen in de documenten bij dit agendapunt overeenkomstig aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa (PvdD)
D. Ceder (CU)
S. Simons (Bij1)
K. Kreuger (FvD)
W. van Soest (PvdO)
A. Kilic (DENK)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, BIJ1, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, CDA