Amen­dement inzake de Veror­dening TAC (evene­menten en bomen onder TAC)


10 juli 2019

Amendement van het lid Bloemberg – Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Verordening Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2019 (evenementen en bomen onder TAC)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Verordening Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2019 (Gemeenteblad afd. 1 nr. 1164),

Overwegende dat:

  • Tot groot ongenoegen van vele Amsterdammers duizenden bomen worden gekapt om uiteenlopende redenen;
  • Er eveneens veel overlast en schade wordt ervaren door festivals in het groen;
  • Het merkwaardig is dat de TAC juist over deze twee zaken niet meer zou mogen adviseren;

Besluit

  • Op pagina 2 en pagina 7 de volgende tekst te schrappen:


“d. in afwijking van bovenstaande onder a t/mc behoren daartoe niet de initiatieven die betrekking hebben op:

1. evenementen zoals onder meer is bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening waarvoor een omgevingsvergunning is vereist op grond van de Wabo en/of onderdeel zijn van een bestemmingsplan dan wel wijzigings- of uitwerkingsplan of beheersverordening op grond van de Wro;

2. het vellen of te doen vellen van een houtopstand als bedoeld in de Bomenverordening 2016 waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, ook wanneer deze initiatieven in een gebied liggen/plaatsvinden dat is aangewezen als onderdeel van de hoofdgroenstructuur.

De nummering en bestuurlijke achtergrond overeenkomstig te wijzigen.

Het lid van de gemeenteraad

Het lid Bloemberg – Issa


Status

Ingediend

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het jaarverslag van de TAC 2018 (aanbeveling 6 in nieuw handhavingsbeleid Wabo)

Lees verder

Motie Composteren op de Stopera (Voorjaarsnota 2019)

Lees verder

    Word actief Doneer