Amen­dement inzake de Begroting 2021 (behalen refe­ren­tienorm groen).


28 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • op p. 112 van de begroting in het hoofdstuk over onderwijs is vermeld dat bij elk investeringsbesluit ruimte is voor onderwijs volgens de referentienormen;
  • - in het hoofdstuk met betrekking tot ruimtelijke ordening nog geen streefwaarde is opgenomen over de referentienorm m.b.t. groen.

Overwegende dat:

het college in 2018 een referentienorm voor groen heeft opgesteld als een instrument dat handvatten biedt voor ruimtereserveringen in gebiedsontwikkeling en om groenvoorzieningen stevig te verankeren in de groei van de stad;

in het jaar 2020 binnen aan de raad voorgestelde bouwprogramma’s toch vaak niet voldaan werd aan de groennorm voor het betreffende plangebied;

het i.v.m. leefbaarheid en klimaatadaptatie noodzakelijk is dat de bouwontwikkelingen binnen een gebied vergezeld gaan met de ontwikkeling van het benodigde groen;

tijdens de raad van 30 september jongstleden een motie van ondergetekende is aangenomen waarin verzocht wordt “bij ruimtelijke ordening voordrachten altijd inzichtelijk te maken hoe de ‘Amsterdamse referentienormen maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen’ binnen het plan behaald worden en indien dit niet mogelijk is aan te geven hoe en waar deze normen buiten het plangebied behaald worden”;

om bovengenoemde redenen aandacht voor de referentienorm groen binnen de Begroting van 2021 op zijn plaats is.

Besluit:

Op p. 196 binnen de tabel “Activiteit 9.4.1.3. We zorgen voor integrale en duurzame ruimtelijke planontwikkeling” de volgende tekst:

“1. Geen[1] Geen streefwaarde Geen streefwaarde Geen streefwaarde Geen streefwaarde

[1] Voor deze activiteit zijn geen indicatoren en streefwaarden opgenomen, omdat deze activiteit lastig te vangen is in één afzonderlijke indicator”

te wijzigen in:
Bij elk investeringsbesluit (plaberum) is er ruimte voor groen volgens de referentienormen.

en onder Begroting 2021 toe te voegen: “100%”

en onder Prognose 2022-2024 toe te voegen: “100%”.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, DENK, CU, BIJ1, lid Köhler

Tegen

lid Kreuger, VVD, D66, SP, PvdA, CDA, GroenLinks, FvD