Amen­dement inzake de Begroting 2021 (geen extra sport­velden in het Diemerpark).


28 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • - op pagina 408 van de Begroting 2021 staat dat geïnvesteerd wordt in de uitbreiding van sportpark IJburg.

Overwegende dat:

nog meer sportvelden met kunstgras en verlichting niet bevorderlijk zijn voor de rust en biodiversiteit in het park dat bedoeld was als groen uitloopgebied;

uitbreiding van het sportpark IJburg niet rijmt met de Structuurvisie Amsterdam 2020, met het vigerende bestemmingsplan en met de doelstelling van het Diemerpark als natuurcompensatie;

er geen advies is uitgebracht door de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC);

de voor IJburg nog gewenste sportvelden op bijvoorbeeld Strandeiland of Buiteneiland aangelegd zouden kunnen worden.

Besluit:

Op pagina 408 de zin:

"Ook investeren we in de verbouwing van het De Mirandabad, sporten en spelen in de openbare ruimte, uitbreiding van sportpark IJburg en de voorbereidingen voor een nieuwe Jaap Eden IJsbaan.”

te wijzigen in:

“Ook investeren we in de verbouwing van het De Mirandabad, sporten en spelen in de openbare ruimte en de voorbereidingen voor een nieuwe Jaap Eden IJsbaan.”

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

lid Köhler, PvdO, PvdD, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, GroenLinks, lid Kreuger, FvD, SP, PvdA, DENK, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid (Rhônepark onderdeel van Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Amendement inzake de Begroting 2021 (behalen referentienorm groen).

Lees verder

    Word actief Doneer