Algemene Subsi­die­ver­or­dening Amsterdam 2012 (dieren­welzijn)


20 december 2012

De raad,

Gehoord de discussie over de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012,

Constaterend dat
- In sommige gesubsidieerde activiteiten gebruik wordt gemaakt van dieren;
- Het dierenwelzijn niet bij ieder evenement of bij ieder gebruik kan worden gegarandeerd;
- Dierenwelzijn een complex begrip is, wat in de afgelopen decennia op verschillende manieren is beschreven, waarbij de fysieke en mentale status van het dier, de mogelijkheid tot het vertonen van soorteigen gedrag en het vermogen om om te gaan met de omgeving leidend zijn;
- Bij goed welzijn van het dier een aantal factoren van belang zijn:
a. Het dier moet vrij zijn van fysieke ongemakken, een slechte gezondheid en negatieve emoties;
b. Het dier moet kunnen omgaan of in staat zijn om zich aan te passen aan de omgeving waarin het leeft;
c. Het dier moet soortspecifiek gedrag kunnen vertonen;
d. Bij het dier moeten ook positieve emoties aanwezig zijn.

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam in de Algemene Subsidieverordening 2012 goed dierenwelzijn als voorwaarde kan stellen voor subsidieverstrekking;
- De gemeente Amsterdam geen activiteiten zou moeten subsidiëren waarin goed dierenwelzijn niet gegarandeerd kan worden;

*gebaseerd op Broom, Duncan & Fraser
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Aan Hoofdstuk 5, artikel 11. Aanvullende verplichtingen (p.4), toe te voegen:
4. De activiteiten van de subsidieontvanger mogen niet in strijd zijn met de Wet Dieren. Daarnaast dient de subsidieontvanger ervoor zorg te dragen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. Het dier moet vrij zijn van fysieke ongemakken, een slechte gezondheid en negatieve emoties;
b. Het dier moet kunnen omgaan of in staat zijn om zich aan te passen aan de omgeving waarin het leeft;
c. Het dier moet soortspecifiek gedrag kunnen vertonen;
d. Bij het dier moeten ook positieve emoties aanwezig zijn.

Het lid van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Meerjarenplan fiets 2012-2016 (Veiligheid na aanpassing)

Lees verder

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012 (bont)

Lees verder

    Word actief Doneer