Agenda Dieren (voor­waarden subsidie Artis)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

de gemeente Amsterdam Artis jaarlijks subsidieert en in 2016 hierdoor €4.653.700,- toebedeeld krijgt;
de noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van soorten en ondersoorten voor educatieve en recreatieve waarde ter discussie kan worden gesteld;
de noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van roofdiersoorten en grote zoogdiersoorten voor het voortbestaan van een soort niet gelden, vanwege de onmogelijkheid tot uitzetten naar het ‘wild’.

Besluit:

Op pagina 28 de volgende tekst toe te voegen:

“Het is niet wenselijk dat Artis met de beperkte ruimte die zij in de stad hebben nog meer diersoorten gaan houden. Aan de subsidie aan Artis wordt de voorwaarde gesteld dat het aantal zoogdieren en roofvogels en het aantal soorten zoogdieren en roofvogels niet meer toeneemt.”

Op pagina 28 de volgende tabel toe te voegen:

Inzet

Actie

Verantwoordelijk portefeuillehouder

In samenwerking met

Geen uitbreiding van het aantal (soorten) dieren

De subsidie aan Artis wordt alleen beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat het aantal zoogdieren en roofvogels en het aantal soorten zoogdieren en roofvogels in Artis niet meer toeneemt Wethouder Financiën

Wethouder Dierenwelzijn en Wethouder Duurzaamheid

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Agenda Dieren (vuurwerkverbod op aangewezen locaties)

Lees verder

Agenda Dieren (diervriendelijke kinderboerderijen)

Lees verder

    Word actief Doneer