Actu­a­liteit ingediend door Partij voor de Dieren (Circus Renz)


8 juli 2010

Motie van het raadslid de heer J. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake circus Renz

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gezien een eerder gemeentelijk standpunt, geformuleerd onder leiding van wethouder Vos, dat zich uitsprak tegen het optreden van wilde dieren in een circus. En gezien het recente onderzoek van Universiteit van Wageningen: “Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland”, uitgevoerd in opdracht van de minister van landbouw Verburg, dat heeft aangetoond dat de huidige regelgeving het welzijn van dieren in een circus niet kan garanderen.

Overwegende dat:
- het Circus Renz, waarin wilde dieren optreden, ondanks bovengenoemde zaken toch in de stad Amsterdam zal neerstrijken van 30 juli t/m 22 augustus
- door het vertonen van “wilde” dieren in circussen de aanvoer en trainingmethoden in stand wordt gehouden.
- in het onderzoek (“Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland” H. Hopster, M van Dierendonck, H. van den Brandt en K. van Reenen 2009) wordt aangegeven dat het vaak niet mogelijk was … of toegestaan om de trainingen bij te wonen. Er staat geschreven dat: “Buiten de voorstellingen nauwelijks trainingen zijn waargenomen” en de manier van trainen wordt inhumaan genoemd (blz 98)

Opmerking (Daarnaast bemoeilijkten de “omstandigheden, waaronder belichting, soms gebruik van “rook” en aanwezigheid van tentpalen en andere obstakels de observaties en beïnvloeden de kwaliteit van de waarnemingen en de video opnamen negatief”)

- “alle wilde dieren (olifanten, leeuwen, tijgers, primaten, boa’s en pythons) een CITES verklaring moeten hebben, ook als ze afstammen van in gevangenschap geboren dieren” (blz 15)
-“voor een aantal dieren een CITES-verklaring ontbrak” en “het de onderzoekers ontbrak aan specifieke kennis, bijvoorbeeld om vervalsingen te kunnen herkennen”
- “geen olifant in het circus geboren wordt” (blz 15)
-“afgemeten aan het aantal ongeplande geboortes is de reproductiecontrole bij de roofdieren meestal niet goed geregeld: bij de tijgers bevond zich zelfs een ouderpaar bestaande uit broer en zus” (blz 15)
-de AID en de LID alleen worden ingeschakeld na een melding en ze niet preventief te werk gaat
- minister Verburg werkt aan het opstellen van nieuwe regels tav welzijn van de dieren in circussen, die pas in 2011 zullen ingaan.
- “te lange verblijftijden in transportwagens en langdurig gebrek aan drinkwater zijn te voorkomen als gemeentes en circussen goede afspraken maken en er wederzijds op toezien dat die strikt worden nageleefd” (blz 36)

Constaterende dat:
- de stad Amsterdam op deze manier een boodschap uitdraagt die strijdig is met haar standpunt inzake wilde dieren in het circus
- dierenwelzijn niet gewaarborgd wordt in het circus onder de huidige wetten
- in het programma akkoord 2010-2014, Kiezen voor de stad, de gemeente belooft om een aantal gemeentelijke handhavers op te leiden voor de handhaving van dierenwelzijnsregelgeving.

Besluit:

B&W te verzoeken om

- stadsdelen op te roepen bij vergunningenverlening, circussen zonder wilde dieren te prefereren en actief op zoek te gaan naar circussen zonder wilde dieren.
- “bij aankomst van een circus op gemeentelijke standplaats stroom en drinkwater beschikbaar moet zijn en het terrein geschouwd” (blz 36)

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,

J.van Lammeren (PVdD)


Status

Ingediend

Voor

SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA