Herziening van het pacht­systeem voor visrechten op de Amster­damse wateren


5 november 2015

Initiatiefvoorstel van het raadslid de heer Van Lammeren van de Partij voor de Dieren, getiteld: Herziening van het pachtsysteem voor visrechten op de Amsterdamse wateren

Inleiding

Amsterdam telt vele wateren. Ze zijn kenmerkend voor de stad en onmisbaar voor bewoners en bezoekers. Het water heeft vaak een recreatieve waarde, zoals de (rond)vaart of watersport, maar heeft ook een natuurwaarde, te danken aan de flora en fauna in en rond het water.

De Nederlandse wet maakt het mogelijk dat het voor burgers in de meeste wateren is toegestaan te hengelen. Dit wordt geregeld middels de verpachting van het visrecht op het water. De Partij voor de Dieren ziet in het huidige systeem enkele onrechtvaardigheden met betrekking tot het verpachten van de visrechten.

In Amsterdam geschiedt de verpachting van het visrecht zonder dat de gemeente daarvoor specifieke gebruiksvoorwaarden stelt met betrekking. Verpachting aan een partij vindt plaats met een stilzwijgende verlening voor 6 jaar, doorgaans voor een bedrag van €1,-. De gemeente Amsterdam stelt hiervoor geen aanvullende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot natuurwaarden en/of dierenwelzijn. Dit huidige systeem faciliteert een monopolypositie voor 1 partij op de visrechten van de Amsterdamse wateren. Dit terwijl er mogelijk andere partijen interesse hebben in de visrechten van deze wateren.

De verpachting van het visrecht zou volgens de Partij voor de Dieren op een transparante manier moeten worden geregeld met gelijke concurrentie tussen geïnteresseerde partijen. Hierbij denkt de Partij voor de Dieren aan een openbare inschrijving waarbij bij een gelijke beoordeling de pachtrechten toegewezen zullen worden aan de hoogste bieder.

Huidige systeem

De gemeente Amsterdam is eigenaar van de meeste wateren in Amsterdam. Daarnaast worden enkele wateren beheerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland of Rijkswaterstaat. De eigenaren kunnen het visrecht van hun wateren verpachten, bijvoorbeeld aan een hengelsportvereniging. Van de meeste wateren in Amsterdam zijn de visrechten verhuurd aan de Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV). Een huurovereenkomst moet worden voorgelegd aan de Kamer voor Binnenvisserij, dat valt binnen het Ministerie van Economische Zaken. Na goedkeuring kan een huurovereenkomst worden aangegaan voor een periode van 6 jaar. Dit is omdat de huurder er bij deze termijn baat bij heeft om te investeren in de visstand. In Amsterdam worden de pachtcontracten doorgaans stilzwijgend verlengd aan dezelfde huurder, voor een symbolisch bedrag van €1,-.

Deze vorm van verpachting vindt plaats zonder het hanteren van bepaalde criteria of gebruiksvoorwaarden. Pachters en/of beheerders worden dus geselecteerd zonder dat er naar gebruiksvoorwaarden wordt gekeken, vervolgens worden de vergunningen jaarlijks verlengd tenzij er is opgezegd. Na verpachting van het visrecht is de gemeente Amsterdam geen beheerder meer als het gaat om de uitvoering van de Visserijwet. De gemeente draagt de zorg voor de visstand en de vergunningverlening voor visserij over aan de huurder. In Amsterdam betekent dit dat de AHV als huurder van het visrecht toezicht houdt op naleving van de Visserijwet en zorgdraagt voor het uitgeven van vergunningen aan vissers.

Voorstel

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente een belangrijke rol heeft bij verpachting van wateren en/of oevers in haar eigendom aan derden. De gemeente zou hier dan ook voorwaarden voor moeten opstellen, bijvoorbeeld op het gebied van natuurwaarden, dierenwelzijn, milieuvervuiling en aantasting van de openbare zedelijkheid. Bovendien moet er een mogelijkheid komen om bestaande pachtovereenkomsten te beëindigen, zodat huidige pachtcontracten opnieuw in de markt worden geplaatst. Hierbij kunnen geïnteresseerden zich via een openbare inschrijving aanmelden. Zij zullen vervolgens beoordeeld worden op basis van het opgestelde toetsingskader. Bij gelijke geschiktheid zullen de pachtrechten toegekend worden aan de hoogste bieder.

De Partij voor de Dieren stelt het college voor om:
- een toetsingskader op te stellen voor het verpachten van de visrechten van haar wateren;
- in het toetsingskader bij geval van benutting van de visrechten minimale kwaliteitseisen op te nemen ten aanzien van natuurwaarden en dierenwelzijn;
- pachtcontracten van de visrechten niet stilzwijgend te verlengen, maar opnieuw in de markt te plaatsen;
- tijdig openbaar maken voor welke wateren de visrechten vrij komen;
- geïnteresseerden de mogelijkheid geven zich te melden in een openbare inschrijving;
- in een transparant proces alle geïnteresseerden beoordelen op basis van het opgestelde toetsingskader bij geval van benutting van de visrechten en bij een gelijke beoordeling de pachtrechten toe te wijzen aan de hoogste bieder.

Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam

J.F.W. van Lammeren

Voor

Tegen