Schrif­te­lijke vragen inzake een camping voor duizenden festi­val­gangers in het Twiske


Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake een camping voor duizenden festivalgangers in het Twiske

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Afgelopen juni diende het college een zienswijze in op de begroting van recreatieschap Twiske-Waterland, waarin nadrukkelijk werd verzocht om bij het binnenhalen van inkomsten de natuurwaarden voorop de laten staan.[1]

Het recreatieschap doet inmiddels precies het tegenovergestelde, door samen met de organisatie van Welcome to the Future toe te werken naar een forse uitbreiding van dit festival[2]. Dit festival zou in plaats van één dag in de toekomst drie dagen gaan duren, met een bijbehorende camping voor duizenden festivalgangers. Om het beoogde veld geschikt te maken wordt €75.000,- uitgetrokken, waarvoor eerst een ecologisch onderzoek plaatsvindt.

Het Twiske heeft Natura-2000 status en herbergt een enorme rijkdom aan soorten. Er wordt volop gebroed door allerlei vogels. De Partij voor de Dieren vindt zo’n groot festival op deze locatie überhaupt onwenselijk, laat staan met een grote camping.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is de inbreng geweest van gemeente Amsterdam in het recreatieschap met betrekking tot dit punt?
  2. Heeft Amsterdam ingestemd met de meerjarenovereenkomst met de festivalorganisatie? Zo ja, waarom?
  3. Hoe beoordeelt het college het meerdaagse festival met bijbehorende camping in verhouding tot de natuurstatus die het gebied heeft?
  4. Zijn de plannen al getoetst aan de Wet Natuurbescherming en de regels van Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Zo nee, vindt dit nog plaats?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7735366/1#search=%22zienswijze%20twiske%22

[2] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190722_65126480/langjarig-contract-voor-festival-welcome-to-the-future-in-twiske?utm_source=google&utm_medium=organic