Schrif­te­lijke vragen inzake een camping voor duizenden festi­val­gangers in het Twiske


Indiendatum: jul. 2019

Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake een camping voor duizenden festivalgangers in het Twiske

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Afgelopen juni diende het college een zienswijze in op de begroting van recreatieschap Twiske-Waterland, waarin nadrukkelijk werd verzocht om bij het binnenhalen van inkomsten de natuurwaarden voorop de laten staan.[1]

Het recreatieschap doet inmiddels precies het tegenovergestelde, door samen met de organisatie van Welcome to the Future toe te werken naar een forse uitbreiding van dit festival[2]. Dit festival zou in plaats van één dag in de toekomst drie dagen gaan duren, met een bijbehorende camping voor duizenden festivalgangers. Om het beoogde veld geschikt te maken wordt €75.000,- uitgetrokken, waarvoor eerst een ecologisch onderzoek plaatsvindt.

Het Twiske heeft Natura-2000 status en herbergt een enorme rijkdom aan soorten. Er wordt volop gebroed door allerlei vogels. De Partij voor de Dieren vindt zo’n groot festival op deze locatie überhaupt onwenselijk, laat staan met een grote camping.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is de inbreng geweest van gemeente Amsterdam in het recreatieschap met betrekking tot dit punt?
  2. Heeft Amsterdam ingestemd met de meerjarenovereenkomst met de festivalorganisatie? Zo ja, waarom?
  3. Hoe beoordeelt het college het meerdaagse festival met bijbehorende camping in verhouding tot de natuurstatus die het gebied heeft?
  4. Zijn de plannen al getoetst aan de Wet Natuurbescherming en de regels van Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Zo nee, vindt dit nog plaats?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

[1]https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7735366/1#search=%22zienswijze%20twiske%22

[2]https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190722_65126480/langjarig-contract-voor-festival-welcome-to-the-future-in-twiske?utm_source=google&utm_medium=organic

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 6 sep. 2019

1. Wat is de inbreng geweest van gemeente Amsterdam in het recreatieschap met betrekking tot dit punt?
Antwoord: Tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur (AB) van het Recreatieschap Twiske Waterland op 20 juni 2019 heeft Amsterdam de bovengenoemde zienswijze toegelicht bij de vaststelling van de financiële stukken. Er is door Amsterdam aangedrongen dat het schap ook reageert op de Amsterdamse zienswijze. De gemeenteraad heeft bij de definitieve financiële stukken voor het zomerreces een reactie van het recreatieschap gehad met de volgende tekst. “Bij het werven van (nieuwe) activiteiten worden natuurwaarden voorop gesteld. Om het effect op de natuur zichtbaar te maken, wordt dan ook altijd een natuurtoets uitgevoerd”. Amsterdam ziet de komende jaren toe dat dit ook gebeurt. Voor de inzet van Amsterdam inzake het festival zie antwoord vraag 2 en 3.

2. Heeft Amsterdam ingestemd met de meerjarenovereenkomst met de festivalorganisatie? Zo ja, waarom?

Antwoord: Ja, in 2009 is er al een meerjarenovereenkomst gesloten met Welcome to the Future. In 2019 liep deze overeenkomst af. In 2018 is door het AB van het schap (en schapslid Amsterdam) besloten dit contract te verlengen. Er is gekozen voor een verlenging omdat het schap goede ervaringen heeft met deze festivalorganisatie. Ondanks de meerjarenovereenkomst zal de festivalorganisatie altijd nog de benodigde vergunningen moeten aanvragen bij de betrokken gemeente en de provincie, omgevingsdienst.

3. Hoe beoordeelt het college het meerdaagse festival met bijbehorende camping in verhouding tot de natuurstatus die het gebied heeft?

Antwoord: Het college vindt een meerdaags festival met een camping mogelijk, indien er voldaan is aan voorwaarden van de natuurtoets en het past in het evenementenbeleid van betrokken gemeente. Er zijn twee dance-evenementen in het recreatiegebied Twiske: Lentekabinet en Welcome to the future. Lentekabinet valt onder de gemeente Oostzaan en Welcome tot the Future onder de gemeente Landsmeer. Omdat de gebieden dicht bij elkaar liggen, hebben het recreatieschap en de betrokken gemeenten gezamenlijk afgesproken dat maar vijf geluidsdagen zijn toegestaan in het Twiske. Het meerdaags festival van Welcome tot the future past binnen deze geluidsdagen. In samenspraak met de organisatie en betrokken gemeenten heeft het schap ook de mogelijkheden van een meerdaags festival verkend: Een meerdaags festival zou voor meer spreiding van bezoekers en minder (verkeers)overlast kunnen zorgen voor omwonenden. Als het meerdaags festival doorgaat, zal het schap evalueren of het inderdaad leidt tot minder overlast. Voor het evenement en de camping is een natuurtoets nodig. In de natuurtoets wordt getoetst of een activiteit leidt tot beschadiging van beschermende planten en diersoorten waardoor de wet Natuurbescherming wordt overtreden.

4. Zijn de plannen al getoetst aan de Wet Natuurbescherming en de regels van Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Zo nee, vindt dit nog plaats?

Antwoord: Nee, nog niet. De omgevingsdienst Noord Holland Noord is bezig met de toetsing. Indien het evenement en de camping voldoen aan de voorwaarden van de natuurtoets wordt door de omgevingsdienst een vergunning verstrekt. Zonder vergunning kan het evenement en de camping niet plaatsvinden. Naast de natuurtoets dient de organisatie ook een evenementenvergunning te krijgen van de gemeente Landsmeer. Ook deze procedure loopt nog.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de publicatie waarin opnieuw zorgen over de veiligheid van kunstgraskorrels worden geuit

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake versoberde natuur en vergiftigde grond in het Oosterpark

Lees verder

    Word actief Doneer