Ziens­wijze Ontwerp Nota Evene­menten Nieuw-West


12 september 2013

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft gereageerd op de Ontwerp Nota Evenementen van stadsdeel Nieuw-West. Lees hieronder de zienswijze.

Amsterdam, 12 september 2013,

Geachte lezer,

Hierbij reageren wij op het conceptbeleid ten aanzien van evenementen in stadsdeel Nieuw-West.

Stadsdeel Nieuw-West laat in de Ontwerp Nota Evenementen zien dat het grootse plannen heeft op het gebied van evenementen.

De Ontwerp Nota geeft een kader en doelstellingen, waarbij globaal het volgende aangegeven:
- Het stadsdeel streeft naar een substantiële uitbreiding van het aantal (middel)grote evenementen en evenementenlocaties, Nieuw-West wil nog uitnodigender worden voor organisatoren
- Het stadsdeel streeft naar een breed en evenwichtig pakket van evenementen
- Het stadsdeel is van mening dat grote evenementen bijdragen aan de identiteit en het imago van het stadsdeel
- Het stadsdeel wil pionieren met het aan elkaar koppelen van kleine evenementen
- Per evenement moet worden beoordeeld of het past bij de omgeving en of het noodzakelijk is om maatregelen te treffen om het groen te beschermen of te versterken
- Coördinatie van evenementen is essentieel, een vergunningencoach kan wenselijk zijn
- Het aantal en de grootte van de evenementen passen bij het karakter van de locatie

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft het afgelopen jaar meerdere malen en op verschillende manieren te maken gehad met het evenementenbeleid van stadsdeel Nieuw-West. Zo hebben wij gezien dat de Sloterplas meerdere malen als locatie heeft gediend voor onder meer de dancefestivals Loveland en Mystic Garden, en andere grote evenementen zoals de Color Run. De Partij voor de Dieren is van mening dat in de Ontwerp Nota Evenementen te weinig aandacht is voor de natuur waar veel evenementen in of nabij plaatsvinden en wil daarom in deze zienswijze aangeven hoe zij de toekomst van evenementen in Nieuw-West, met name in relatie tot natuur, voor zich ziet.

Daarbij maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen om berichten van omwonenden die overlast ervaren van dancefestivals.

Natuur
Zoals in de Ontwerp Nota genoemd, dient het stadsdeel zich te houden aan de Flora- en faunawet. De bescherming van plant- en diersoorten is in deze wet geregeld. Deze wet is erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en de dieren en planten binnen de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens de Europese (Vogel- en Habitatrichtlijn) afspraken toekomt. De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht. Het uitgangspunt is een wettelijk verbod op het doden van een aantal in het bijzonder genoemde dieren en planten. De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten, te weten:

Artikel 8: Het is verboden (beschermde) planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen, Artikel 9: Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen, Artikel 10: Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten, Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren, Artikel 12: Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen1.

De Flora- en faunawet komt om de hoek kijken wanneer er mogelijk of zeker beschermde planten of dieren voorkomen op of nabij een potentiële evenementenlocatie. Juist een stadsdeel met veel groen en natuur, zoals Nieuw-West, zou daarom in onze optiek extra rekening moeten houden met de aanwezigheid van deze natuur. Niet het evenement, maar de aanwezige natuur moet het kader zijn waarbinnen gehandeld kan worden.

Het Sloterpark maakt onderdeel uit van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur en is aangesloten op een secundaire verbinding met de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast werkt het stadsdeel samen met Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer aan de opheffing van ecologische knelpunten die aan de rand van de Sloterplas en in de omgeving zijn gesitueerd.

Een traditie zoals het afsteken van vuurwerk op Koninginnedag werd in 2013 doorbroken omdat het vuurwerk verstorend kan werken voor vogels, die midden in hun broedseizoen zaten. Een evenement als Mystic Garden heeft langdurig veel geluid veroorzaakt in de omgeving en van tevoren bleek niet afdoende te zijn nagedacht over de impact die zo’n festival heeft op de broedende vogels in de omgeving. Onder de broedvogels bevonden zich dit jaar voor het eerst Lepelaars.

Het stadsdeel heeft de plicht om invulling te geven aan de Flora- en faunawet. De gemeente Amsterdam heeft om dit te vergemakkelijken een Gedragscode Flora- en faunawet opgesteld in 2009. Deze geldt echter niet voor het gros van de vogelsoorten die in en rondom de Sloterplas voorkomen. Het loket Dienst Regelingen geeft het volgende aan over het organiseren van evenementen in de buitenlucht:

Een organisator van een evenement moet altijd kunnen aantonen dat zijn activiteiten geen negatieve effecten hebben op beschermde planten en dieren. Hiervoor moeten de stappen van het loket Dienst Regelingen voor buitenevenementen worden doorlopen, waarin de volgende vragen worden gesteld:
- Zijn er beschermde soorten aanwezig?
- Zijn de activiteiten schadelijk voor beschermde soorten?
- Kunnen preventieve maatregelen worden genomen om schadelijke effecten op beschermde soorten te voorkomen?
- Is het mogelijk een ontheffing op de Flora- en faunawet te verkrijgen voor het evenement?

Onder preventieve maatregelen vallen onder meer de volgende oplossingen:
- U plant het evenement buiten het broedseizoen in plaats van binnen het broedseizoen.
- U verplaatst het evenement naar een ander terrein.
- U schermt bepaalde terreindelen af die een kwetsbare natuurwaarde hebben.
- U houdt rekening met het dagnachtritme van beschermde soorten.
- U maakt gebruik van speciale geluidsapparatuur.
- U gebruikt geen vuurwerk.

Als ondanks het treffen van bovengenoemde maatregelen alsnog de Flora- en faunawet wordt overtreden, is een ontheffing nodig.

De Partij voor de Dieren zou graag zien dat aan de hierboven genoemde wet meer recht wordt gedaan in de Ontwerp Nota Evenementen van stadsdeel Nieuw-West. Wij doen de volgende aanbevelingen aan het stadsdeel:
- Leg in de nota vast hoe het stadsdeel de Flora- en faunawet gaat borgen bij de aanvraag van en tijdens buitenevenementen;
- Neem de preventieve maatregelen zoals gepresenteerd door het loket Dienst Regelingen op in de nota, verbind hieraan een voorkeursbeleid: evenementen die plaatsvinden in de buitenruimte en geen bedreiging vormen voor in het wild levende dieren en planten, bijvoorbeeld door fasering in ruimte en tijd, krijgen voorrang op evenementen waarvan dit niet bij voorbaat kan worden aangetoond.
- Ga bij evenementen die niet aan de preventieve maatregelen voldoen, zoals grootschalige buitenfestivals tijdens het broedseizoen, ruim voorafgaand aan de geplande festivaldatum met een stadsdeelecoloog na wat de beste maatwerkoplossingen zijn.
- Controleer bij de organisatoren van het evenement of zij tijdig rekening hebben gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten en of zij eventueel in het bezit zijn van een Flora- en faunawet ontheffing (met aanvullende maatregelen).
- Zorg voor toezicht en handhaving van de afgesproken natuurmaatregelen en ter voorkoming van overtreding van de Flora- en faunawet.

Omwonenden
De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft het afgelopen jaar meerdere berichten ontvangen van omwonenden van de Sloterplas. De berichten hadden betrekking op
- Verstoring van de rust in de wijk als gevolg van langdurige geluidsoverlast
- (Zorgen over) verstoring van broedende vogels door geluidsoverlast
- Bedankjes over het afgelasten van de vuurwerkshow op Koninginnedag
- Het achterblijven van afvalresten na afloop van een evenement

De Partij voor de Dieren is van mening dat goede communicatie rondom festivals en evenementen noodzakelijk is. Bewoners moeten weten waar zij aan toe zijn en wie zij met vragen en klachten kunnen benaderen. Dit dient wat ons betreft dan ook in de nota te worden opgenomen.

Ook doen wij de aanbeveling om een jaarlijkse evaluatie in te stellen van het aantal evenementen per locatie. Hierbij dienen de wensen van buurtbewoners uitdrukkelijk te worden gehoord. De evaluatie kan zo bijdragen aan een prettig leefklimaat. Een verhoging van het aantal grote evenementen en festivals, zou wat ons betreft niet zonder besluitvorming in het stadsdeel moeten kunnen worden doorgevoerd.

Daarnaast vragen wij het stadsdeel om overlast serieus te nemen en te onderzoeken hoe gezorgd kan worden dat deze blijvend afneemt.

De Partij voor de Dieren Amsterdam hoopt dat het stadsdeel de in deze zienswijze gepresenteerde aanbevelingen onderzoekt en verwerkt in de Ontwerp Nota Evenementen en wij zullen ontwikkelingen hieromtrent blijven volgen.

1 Gedragscode Flora- en Faunawet Amsterdam, 2009: p. 5

[plugin news default "flora"]

[plugin vragen gemeente "flora"]

[plugin initiatieven gemeente "flora"]

Gerelateerd nieuws

Protest tegen afschot damherten

Vandaag werd er in de Stopera gedemonstreerd tegen het dreigende afschot van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. ...

Lees verder

Maatregelenpakket luchtkwaliteit te mager!

Gisteren heeft het college van B&W van de gemeente Amsterdam de ‘Evaluatie Luchtkwaliteit’ naar buiten gebracht. Zowel uit de...

Lees verder