Voor­stellen van de Partij voor de Dieren bij de Begroting voor 2015


13 oktober 2014

Op 5 en 6 november wordt in de gemeenteraadsvergadering de Begroting 2015 vastgesteld. Hierin staat op hoofdlijnen wat het college van burgemeester en wethouders het komende jaar wil doen in de stad en hoe het dit gaat bekostigen. Dit is dan ook het moment om via moties en amendementen dier-, natuur- en milieuvriendelijke voorstellen in te dienen.

Behalve een begroting voor het komende jaar, is de begroting ook de leidraad voor de komende vier jaar. Het in juni gesloten coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’ is vertaald naar financiële afspraken.

Veel onduidelijk
De conceptbegroting laat wat de Partij voor de Dieren echter nog teveel onduidelijk. Zo ontbreken er op veel punten doelstellingen en indicatoren om te kunnen meten of de doelstellingen worden behaald. Ook is opvallend dat er termen worden gebruikt zonder uitleg, zoals 'duurzaamheid' en 'gezonde lucht', waarvan de Partij voor de Dieren graag wil weten wat het college er precies mee bedoelt. Op specifieke beleidsterreinen, zoals luchtkwaliteit vraagt de fractie om doelstellingen en indicatoren op te stellen. Ook in de volgende begroting.

Dierenwelzijn
In de jaren hiervoor stond altijd een beknopte paragraaf in de begroting over dierenwelzijn. Dit jaar ontbrak deze. De Partij voor de Dieren heeft er daarom zelf een geschreven in een amendement, mede gebaseerd op ons aangenomen amendement van vorig jaar. Hierin geven we zelf doelstellingen aan voor het komende jaar, waaronder minder dieren in de opvang, een optimaal functionerende 24-uurs dierennoodhulpketen en goede voorlichting over de invloed van bewoners op dierplagen.

Dit college heeft een bijzonder budget vrijgemaakt voor het verbeteren van kinderboerderijen. De Partij voor de Dieren vindt dat dierenwelzijn altijd voorop moet staan in de kinderboerderij. Daarom diende de fractie een motie in die het college vraagt om aan bijdragen vanuit de gemeente, kwaliteitseisen te verbinden.

Daarnaast vragen we de gemeente om de discussie over de betekenis van het woord zwerfdier opnieuw met de gemeenteraad aan te gaan. Momenteel legt de gemeente deze term zodanig uit, dat een gedumpt of uit een terrarium ontsnapt reptiel nooit onder deze definitie kan vallen, met de daarbij behorende gevolgen voor opvang- en transportmogelijkheden. Bij het vaststellen van het coalitieakkoord 2014-2018 heeft de Partij voor de Dieren onder meer al bedongen dat er kwaliteitseisen voor de dierenopvang komen.

Daarnaast heeft de fractie enkele moties ingediend met betrekking tot de subsidie aan Artis. Artis ontvangt komend jaar 4,7 miljoen euro. De Partij voor de Dieren is kritisch over dierentuinen in het algemeen, omdat een dierentuin nooit een natuurlijke leefomgeving van dieren is of kan worden. Een dierentuin laat bezoekers niet zien hoe dieren in hun natuurlijke omgeving leven en bovendien suggereert dat het moreel gerechtvaardigd is om dieren van hun vrijheid te beroven om ze aan mensen te tonen. Daarom heeft de fractie een motie ingediend om voorwaarden te stellen aan de subsidie aan Artis (namelijk dat de dierentuin niet mag groeien), en een voorstel gedaan om het positieve saldo dat Artis vorig jaar op zijn jaarrekening had, van de subsidie voor 2015 af te halen en dit bedrag ten goede te laten komen aan boerderij-, natuur- en milieueducatie voor kinderen.

Groen
Groen is van onschatbare waarde voor mensen en dieren. Zeker in de stad. De Partij voor de Dieren ziet dat groen onder druk staat in Amsterdam, vanwege de bouwopgave die de stad zichzelf heeft opgelegd. De fractie heeft daarom enkele moties ingediend die het belang van groen onderstrepen. Zo vragen we allereerst om een groen ontwikkelingsplan, waarin het college een visie schetst op hoe het de komende vier jaar omgaat met de spanningsvelden bouw en groen. Hiermee samen hangt de motie voor het instellen van een groenfonds, waarbij het idee is dat uit bouwsommen een percentage wordt afgedragen voor de aanleg en het onderhoud van groen. Daarnaast dienden we moties in die vragen om een geactualiseerde natuurwaardenkaart en een monitor van de biodiversiteit in de stad. Tot slot zou de Partij voor de Dieren graag zien dat de gemeente onderzoek naar gezondheid en groen faciliteert. Steeds duidelijker wordt dat groen van groot belang is voor de gezondheid van mensen, zo reduceert het stress en zet het aan tot bewegen, waardoor mensen zich gezonder voelen.

Luchtkwaliteit
Omdat luchtkwaliteit een belangrijk thema is voor de Partij voor de Dieren en de Amsterdamse lucht nog lang niet schoon is, heeft de fractie zelf ook een aantal voorstellen gedaan om de lucht te verschonen. Allereerst moet de kwaliteit van onze lucht beter in kaart worden gebracht, want rekenmodellen zijn op dit moment niet goed afgestemd op de Amsterdamse situatie (verouderd wagenpark). Verder pleit de fractie voor het instellen van een milieuzone voor bestelverkeer, het inzichtelijk maken van de kosten om luchtvervuiling aan te pakken, en het onderzoeken van uitbreiding van de huidige milieuzone, bijvoorbeeld naar meer vervoersmiddelen of in een groter gebied; momenteel geldt er alleen een milieuzone binnen de Ring A10 voor vrachtauto's met verouderde motoren.

Energie en milieu
Ook wat betreft energie en milieu laat het college de gemeenteraad nog gissen naar concrete doelen en stappen. De Partij voor de Dieren diende daarom moties in voor het in kaart brengen van de CO2-reductie per jaar voor de gehele collegeperiode (tot in 2018). Wat betreft milieu diende de fractie moties in voor inkoop van milieu- en diervriendelijke catering en bloemen.

In de conceptbegroting wordt aangegeven dat het college wil dat Amsterdam tot de top 5 van economische regio's in Europa behoort. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat het college daarbij het begrip 'triple bottom line' leidend laat zijn. Dat wil zeggen dat naast de financiële, ook de sociale en milieuprestaties van de gemeente gemeten moeten worden en als één geheel dienen te worden gezien.

Het college noemt in de begroting een aantal keren de woordcombinatie 'circulaire economie'. Dat betekent een economie die zoveel mogelijk hergebruikt en zo min mogelijk afval produceert en waarde vernietigt. De Partij voor de Dieren juicht dit toe, maar mist concrete ambities in de begroting. Daarom diende de fractie een motie en een amendement: de motie vraagt om een plan om bedrijven te stimuleren circulair te werken en circulaire bedrijven aan te trekken en het amendement vraagt om extra aandacht voor bedrijven die circulair werken.

Water
Tot slot viel het de fractie op dat de begroting niet veel zegt over waterkwaliteit. Daarom diende de fractie een amendement in voor strengere waterkwaliteitsnormen en een motie die vraagt om een plan om tot betere waterkwaliteit te komen. Een derde motie vraagt de gemeente om te onderzoeken of regenwater kan worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden zoals toiletspoeling in een nieuwbouw- of renovatieproject.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil van ballonnen af

De Partij voor de Dieren stuurt in Amsterdam middels een initiatiefvoorstel aan op een verbod op het oplaten van ballonnen. D...

Lees verder

Wereldvoedseldag en de Partij voor de Dieren Amsterdam

Het is 16 oktober. Het is wereldvoedseldag; een dag om stil te staan bij het wereldvoedselvraagstuk. De Partij voor de Die...

Lees verder