Volger­meer­polder: zwaar vervuild in verleden, groot probleem in toekomst


4 februari 2015

Woensdag sprak de gemeenteraad op verzoek van de Partij voor de Dieren over de sanering van de Volgermeerpolder (zie: agendapunt 17), gelegen in Amsterdam Noord. Duoraadslid Lammert van Raan confronteerde de wethouder met vier opvallende zaken.

Bron: Deltares public wiki

De Volgermeerpolder werd in de jaren 1960 langdurig vervuild met gedumpte gifvaten. Een klokkenluider bracht dit in de jaren 1980 aan het licht. De sanering van de grond werd enkele jaren geleden ingezet. De Volgermeerpolder wordt omringd door gebied dat is aangemerkt als Ecologische Hoofdstructuur en Amsterdamse Hoofdgroenstructuur. De sanering bevindt zich nu in een nazorgfase.

De gedumpte gifvaten zijn in de jaren 1960 (in elk geval) aangevoerd door bestrijdingsmiddelenproducent Philips Duphar. Het huidige Belgische bedrijf Solvay Duphar, de opvolger, heeft als slogan 'Asking more from chemistry'. De duurzaamheidsparagraaf van Solvay geeft aan: 'Wij denken dat betere chemische oplossingen niet ten koste gaan van het milieu en het welzijn. Wij denken dat betere chemische oplossingen hand in hand gaan met een beter milieu en welzijn.' Ronkende beloftes! Het bedrijf maakte bekend in 2014 2,5 miljard omzet te hebben gedraaid en 133 miljoen winst.

Wat de Partij voor de Dieren betreft moet gezorgd worden dat vervuiling niet in aanraking komt met de omgeving. De kosten om dit te realiseren worden geraamd op 75 miljoen. En omdat dat geld er niet is, is een risciofactor (kleine kans, groot gevolg) uit de kostenraming gehaald. Vervolgens is gekeken wat wel haalbaar is. Dat bleek een uitgave van 25 miljoen te zijn. Verbazingwekkend. De gemeente past de risicoberekening aan, aan het bedrag dat beschikbaar is. Lammert van Raan vroeg de wethouder hoe hij hier tegenaan kijkt, het gaat immers niet om luxezaken maar om het ompheffen van een bedreiging voor een schoon milieu en schoon water.

De tweede verbazing van de Partij voor de Dieren is dat de landelijke overheid feitelijk met het bedrag van 25 miljoen euro, eeuwigdurende verplichtingen dumpt bij de gemeente Amsterdam. Nu is de zorgplicht 90% Rijk, 10% Amsterdam. Dit bedrag wordt in 9 jaar uitbetaald. De enige reden waarom de gemeente terug zou kunnen vallen op het rijk is wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Het lage bedrag, in combinatie met de eeuwigdurende verplichting is principieel niet juist.

Derde verbazing is dat de bewoners en andere belanghebbenden niets van deze aankondiging weten en een korte rondgang leerde dan ook dat zij er niet gerust op zijn dat alle belangen goed behartigd worden als alleen Amsterdam het voor het zeggen heeft in de nazorgfase. Zij stellen dan ook een ander overlegmodel voor.

De vierde verbazing: het is algemeen bekend dat de Volgermeerpolder met name vervuild is door het illegaal dumpen van afval door het bedrijf Philips Duphar. Dit bedrijf is aantoonbaar strafbaar, nalatig en onverantwoordelijk geweest ten opzichte van toenmalige, huidige en toekomstige generaties. Dat alles omwille van kortetermijnbelangen en dus ook: het afschuiven van (externe) kosten naar deze generaties. De winst van een particulier bedrijf in het verleden is het verlies van kapitaal van de gemeenschap nu.

De rechtsopvolger van Philips Duphar is Solvay. Mede gezien de uitingen over milieu van dit bedrijf vindt de Partij voor de Dieren het verbazingwekkend dat Solvay niet benaderd is om mee te helpen in de nazorgfase; in de duurzaamheidsparagraaf zegt het bedrijf er immers naar te streven dat 'betere chemische oplossingen niet ten koste gaan van het milieu en het welzijn'. Wij zullen deze suggestie aan de gemeenteraad voorleggen.

Bron afbeelding: Deltares public wiki

[plugin news default "milieu"]

[plugin vragen default "milieu"]

[plugin moties default "milieu"]

Gerelateerd nieuws

Eisen nodig voor luchtkwaliteit in Amsterdamse scholen

Amsterdamse schoolkinderen moeten erop kunnen rekenen dat de binnenlucht in klaslokalen niet schadelijk is voor hun gezondhei...

Lees verder

Ganzenbeleid Schiphol gevaar voor vliegveiligheid

Nederlandse overheden doen niet genoeg om de vliegveiligheid te garanderen. Het beleid met betrekking tot vogelaanvaringen fa...

Lees verder