Visie PvdD op Noord­zee­ka­naal­gebied


4 juli 2013

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag geprobeerd om de Houtrakpolder groen te houden. Hiervoor diende de fractie tijdens de behandeling van de Visie Noordzeekanaalgebied een motie in. De motie verzoekt het college om de Houtrakpolder niet door uitbreiding van de haven te laten innemen. Ook diende de fractie moties in die vroegen om het uitbreiden van de milieuzone voor vrachtauto's, het opstellen van een integrale ontwikkelstrategie groen, en het uitfaseren/transformeren van vervuilende industrie.

Helaas voor het natuurgebied aan de rand van Amsterdam kreeg de motie die ervoor pleitte de Houtrakpolder groen te houden geen meerderheid van de raad. Johnas van Lammeren: “De Visie Noordzeekanaalgebied toont aan dat het college inzet op economische groei in de oude zin van het woord. De Partij voor de Dieren heeft een geheel andere visie op het Noordzeekanaalgebeid, één die niet de contouren van economische groei maar de contouren van het milieu en de leefbaarheid in de stad en de regio als uitgangspunt neemt. Het groen houden van de Houtrakpolder valt hier ook onder.”

De motie om de milieuzone voor vrachtauto's uit te breiden naar de haven is bedoeld om vervuilende vrachtauto's tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat effect straalt uit naar de hele omgeving en andere delen van het land. De Rotterdamse haven voert per 1 januari 2014 een Euro 6-norm in voor vrachtauto's op de Maasvlakte. Amsterdam zou wat de Partij voor de Dieren betreft dit goede voorbeeld moeten volgen. De huidige Amsterdamse milieuzone loopt echter om veel bedrijvengebieden heen, zodat voornamelijk de binnenstad profiteert. Het havengebied kampt echter al tijden met fijnstofproblemen. Een milieuzone zou hier veel voor kunnen betekenen. De wethouder zei een milieuzone voor de haven niet efficiënt te vinden.

Met het oog op de toekomst vroeg de fractie verder nog om een ontwikkelstrategie voor groen in het havengebied. Er moeten de komende tijd veel keuzes worden gemaakt en die zullen wat betreft de Visie vooral gericht zijn op economische groei. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de leefbaarheid, wanneer niet voldoende aandacht aan groen wordt besteed en vroeg daarom om een groene ontwikkelstrategie. Ook diende de fractie een motie in die vraagt om een plan om vervuilende bedrijven in het havengebied te helpen afbouwen of transformeren tot innovatieve bedrijven, zodat de toekomst er schoner uit gaat zien.

[plugin news default "haven"]

[plugin vragen null "haven"]

[plugin moties null "haven"]

Gerelateerd nieuws

Vogels beter beschermen tegen verraderlijk glas

[plugin news default "diervriendelijkbouw"][plugin news default "diervriendelijkbouw"]Vandaag heeft de ge...

Lees verder

Voorstellen bij de Kadernota 2014

In Amsterdam is vandaag de Begroting 2014 op grote lijnen vastgesteld. De grote lijnen worden uiteengezet in de Kadernota 201...

Lees verder