Uitkomst damher­ten­debat in raad


11 september 2013

De Partij voor de Dieren is tegen het plan van het college om gezonde damherten preventief te gaan afschieten. Daarom heeft de fractie zich voorafgaand aan deze raadsvergadering ingezet voor de damherten. Via een actie op de Dam en een social media actie werden Amsterdammers opgeroepen om een tegengeluid te laten horen. Veel e-mails kwamen bij de raad en de PvdA binnen die opriepen tegen afschot van de damherten. Vanavond is er gestemd over de damherten.

Het college meent dat damherten preventief zouden moeten worden afgeschoten, omdat het van mening is dat er te veel damherten zijn. Echter bij het preventief, oftewel pro-actief afschieten van gezonde damherten neemt de groei van de populatie juist toe. De Partij voor de Dieren heeft al meerdere malen geprobeerd het college te laten inzien dat afschot onnodig is.

De Partij voor de Dieren vindt dat zo min mogelijk moet worden ingegrepen in natuurlijke populaties en processen. Wanneer een in het wild levend dier echter in ernstige nood raakt in omstandigheden waar tussenkomst van de mens redding of verlichting kan brengen in het belang van het dier, bepleit de Partij voor de Dieren ingrijpen vanuit de wettelijke zorgplicht en uit oogpunt van mededogen. De Partij voor de Dieren is daarmee wel voorstander van reactief beheer zoals plaats vindt in de Oostvaardersplassen. Het voorbeeld van de Oostvaarderplassen heeft aangetoond dat populaties stabiliseren.

De Partij voor de Dieren heeft zich afgelopen debat sterk gemaakt voor dit beheer door middel van het indienen van een motie over dit ondewerp. Deze motie werd in samenwerking met Groenlinks, D66, Red Amsterdam en de SP ingediend. De andere motie van Partij voor de Dieren die vroeg om uitstel van uitvoering van een mogelijke ontheffing werd ook niet aangenomen.

De uitkomst van het debat is dat het merendeel van de gemeenteraad gestemd heeft voor de motie van raadslid Jager van PvdA, waarin gepleit wordt om plezierjacht uit te sluiten, evenals drijfjacht. Daarnaast wordt Waternet opgeroepen om deze winter, zoals voorgaande winter, actief in te grijpen om ondraaglijk lijden van zieke en zwakke dieren te voorkomen dan wel te bestrijden. Dit zou naar het Oostvaardersplassenmodel moeten gebeuren. De effecten van deze manier van beheer moeten volgens de motie worden gemonitord en geëvalueerd.

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen gemeente "damherten"]

[plugin moties gemeente "damherten"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren blij met oproep tot bontvrije winkels

De Partij voor de Dieren Amsterdam is blij met de oproep van de gemeente Amsterdam aan winkels om met ingang van dit najaar g...

Lees verder

Protest tegen afschot damherten

Vandaag werd er in de Stopera gedemonstreerd tegen het dreigende afschot van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. ...

Lees verder