Kant­te­ke­ningen bij Amster­damse agenda duur­zaamheid


7 januari 2015

In de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid werd vandaag de agenda duurzaamheid besproken. De Partij voor de Dieren heeft lang op deze agenda gewacht en heeft enkele kritische kanttekeningen geplaatst. Het vervolg van het debat over deze agenda vindt plaats op 28 januari.

Indirecte CO2-uitstoot

Wat de Partij voor de Dieren in het bijzonder opvalt is dat in de agenda duurzaamheid uitsluitend wordt gekeken naar direct energieverbruik, waardoor indirecte CO2-uitstoot helemaal buiten beeld blijft. De indirecte CO2-uitstoot bedraagt ongeveer 70% van totale uitstoot van een huishouden, blijkt uit het rapport ‘Indirect energiegebruik en broeikasgassenuitstoot van huishoudens’. De gemeente Amsterdam heeft samen met de gemeente Wageningen aan dit rapport meegewerkt. Indirect energiegebruik omvat de energie die nodig is voor het produceren en transporteren van producten en diensten voor huishoudens: van grondstofwinning, productie, opslag en transport, tot het gebruik in huis en de verwerking van afval. De fractie wil weten waarom het college de indirecte CO2-uitstoot buiten beeld laat in de agenda duurzaamheid en zal erop aandringen dat hier alsnog beleid op wordt gemaakt.

Voedsel
In het bovenstaande rapport wordt ook aangegeven dat het verstandig is te om in het klimaatbeleid van gemeenten te focussen op voeding. Een derde deel van de totale broeikasgassenuitstoot van huishoudens wordt veroorzaakt door voeding. Binnen het consumptiedomein voeding veroorzaakt met name de productie van de dierlijke eiwitten (vlees, zuivel) een grote broeikasgassenuitstoot. Vorig jaar waarschuwden Zweedse wetenschappers van het International Panel on Climate Change (IPCC) op basis van nieuw onderzoek voor de klimaateffecten van vleesconsumptie.

Berekeningen
Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 2015 sprak het college de ambitie uit om het energieverbruik van de stad te verminderen met 20%. In de agenda staat echter dat het college doelt op 20% minder energiegebruik per inwoner. Bij narekening viel het de Partij voor de Dieren op dat hierdoor slechts 15,2% energiebesparing kan worden bereikt voor de hele stad. Dit komt doordat het inwoneraantal naar verwachting blijft groeien met 10.000 per jaar.

De agenda duurzaamheid geeft verder de ambitie aan om het percentage duurzaam opgewekte energie te laten toenemen met 20%. Dat percentage klinkt ferm, maar in de praktijk betekent het dat we de huidige 3,3 GigaJoule duurzaam opgewekte energie per inwoner gaan verhogen naar 3,9 GigaJoule duurzaam opgewekte energie per inwoner. In totaal wordt 54 Gigajoule energie opgewekt in 2020. De ambitie zou betekenen dat in 2020 slechts 7% duurzaam wordt opgewekt. Dat is de helft van de 14% die het Nationaal Energie Akkoord als ambitie heeft.

Omdat er veel vragen leefden bij de commissieleden is besloten om de tweede termijn van de bespreking van de agenda duurzaamheid door te schuiven naar de vergadering van 28 januari.

Gerelateerd nieuws

2014 in de pers

Een overzicht van artikelen uit 2014 waarin de Partij voor de Dieren Amsterdam verscheen: Hospitality Management 'RAI hote...

Lees verder

Politiek nog niet klaar voor visvriendelijke hoofdstad

De Amsterdamse gemeenteraad is nog niet klaar voor een visvriendelijke hoofdstad. Wel wil de raad dat er meer voorlichting ...

Lees verder