Damhert: Provincie NH wil afschot, omwo­nenden zijn verdeeld


28 januari 2011

Gisteravond werd speciaal voor omwonenden van Zandvoort een informatiebijeenkomst gehouden om te praten over de voorgestelde aanpak van overlast veroorzaakt door damherten in het gebied tussen IJmuiden en Den Haag. De beoogde aanpak van dit probleem is vastgelegd in een faunabeheerplan. Gedeputeerde Jaap Bond lichtte dit faunabeheerplan toe en beantwoorde de vloedgolf aan vragen.

Belangrijkste reden om met een nieuw faunabeheerplan te komen was volgens de heer Bond dat de verkeersonveiligheid en de schade aan landbouw is toegenomen. Hij verwacht dat de schade zal toenemen, omdat de populatie damherten groeit. De eerder genomen maatregelen zoals hekwerk, wildspiegels en reflectoren werken volgens de gedeputeerde niet. Hij wil de door herten veroorzaakte verkeersongevallen en de landbouwschade terugbrengen naar nul. Dit is mogelijk door het plaatsen van hekken. Bond zoekt de oplossing echter in het terugdringen van de populatie damherten.

In 2003 sprak de gemeente Amsterdam zijn voorkeur uit voor het plaatsen van hekwerk in plaats van afschot. Sinds 2007 wordt gewerkt aan het hekwerk. Deze werkzaamheden vorderen langzaam; veel van de geplande hekken staan nog niet op hun plaats. Het Provinciaal bestuur heeft toegezegd dit geplande hekkenplan langs de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) af te zullen maken. Het is echter niet de bedoeling van de Provincie het gehele gebied met hekken af te sluiten, omdat zij volgens Bond wil voorkomen dat er hierdoor een ‘tweede Oostvaardersplassen’ wordt gecreëerd. Een probleem dat afsluiten ook met zich meebrengt is dat de dieren die in het gebied leven op dat moment onder verantwoordelijkheid vallen van de beheerder van het gebied, die dan ook aansprakelijk kan worden gesteld voor aangerichte schade.

Op die plaatsen waar het duingebied volgens het plan niet door het hekwerk wordt afgesloten zullen uittredende damherten worden afgeschoten. Zodra zij in een ‘bufferzone’ tussen het duin en bewoond gebied komen zijn zij vogelvrij verklaard. Bond vertelde dat de damherten zo zullen leren deze zone te mijden en het gebied niet meer zullen verlaten. Dit viel bij een groot deel van de aanwezigen niet in goede aarde. Waarop iemand uit de zaal riep: “dode dieren kunnen niet leren”.

De doelstellingen van het faunabeheerplan zijn gericht op het tegengaan van overlast veroorzaakt door herten, zoals verkeersveiligheid en schade. De populatie damherten is op zichzelf geen probleem omdat het gebied rijk is aan voldoende voedsel. Maar, zo is de redenering van Bond, hoe groter de populatie, hoe groter de kans op overlast. Zeker omdat het hekwerk nog niet af is en de herten, vooral de jonge mannelijke dieren, nog buiten het duingebied op strooptocht gaan. Bond meent dat het aantal damherten tussen de 24 en 29 procent per jaar groeit waardoor er een enorme populatie zal ontstaan en uiteindelijk toch afgeschoten zal moeten worden om de populatie weer in ‘evenwicht’ te brengen met de capaciteit van het duingebied. ‘Beheer’ van de populatie is volgens hem ook nu noodzakelijk om problemen in de toekomst te voorkomen.

Een omwonende vroeg zich af “waarom er niet eerst kon worden afgewacht tot alle hekken waren geplaatst, voordat men over ging op afschot”. Deze vraag werd onder luid geklap aangehoord. Gedeputeerde Jaap Bond antwoordde hierop dat de hekken zullen worden afgemaakt, maar dat afschot nu al moet worden ingezet, omdat het faunabeheerplan dit aanwijst.

In het faunabeheer plan staat: “Het volledig inrasteren van de damherten met een goed functionerend hekwerk zou schade buiten het leefgebied voorkomen”. De tegenstanders van het plan menen dat het beter is om overal hekken te plaatsen, zodat de herten de AWD niet meer kunnen verlaten en overlast tot het verleden zal horen. Ook de Dierenbescherming was aanwezig, en deelde de mening dat er eerst hekken moeten worden geplaatst voor dat men begint met afschot. Jaap Bond reageerde hierop door te stellen dat er wel degelijk een probleem is met de grootte van de populatie damherten. Hij is bang dat bij het verder groeien van het aantal damherten er op een gegeven moment toch grote sterfte door voedselgebrek zal ontstaan en daarmee lijden van damherten. Waarop de Dierenbescherming reageerde dat we dit pas zullen weten op het moment dat we daadwerkelijk de hekken zullen plaatsen. Het is goed mogelijk dat de populatie stabiliseert. Uit de populatie cijfers kan namelijk opgemaakt worden dat de groei van de populatie damherten niet zo groot is als de voorstanders van het plan doen geloven. In de afgelopen 5 jaar is er maar 1 keer een groei van 24% gehaald. Tevens zouden er ongeveer 5000 damherten in de duinen moeten zijn, als de groeicijfers van 24-29% geloofd moeten worden .

Een Zandvoortse, Nina Versteege-Ojevaar, ergert zich wild aan het feit dat er alleen over afschot wordt gesproken. Volgens haar moet er serieus worden gekeken naar andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld anticonceptie. Zij nam daarom het initiatief voor een petitie tegen het afschieten van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Rtvnh).“Voorstanders van het plan wijzen erop dat de herten tuinen en landbouwgronden in de omgeving vernielen en een gevaar betekenen voor het verkeer. Ze vinden tevens dat er te veel herten zijn”(Haarlemsdagblad)

Uiteindelijk bleek dat vrijwel alle omwonenden willen dat hekken geplaatst worden om problemen te voorkomen. Om verkeersongelukken en landbouwschade te voorkomen moeten er goede hekken worden geplaatst, voorzien van voldoende ‘intreedplekken’ waar herten die per ongeluk toch aan de verkeerde kan van het hek terecht zijn gekomen makkelijk het duingebied weer in kunnen. De Partij voor de Dieren is voor het plaatsen van hekken. Ze is absoluut tegen afschot. Daarom roept ze op tot het plaatsen van hekken.

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen null "damherten"]


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Leed op de catwalk

Deze week van 26 t/m 30 januari vindt in Amsterdam de viertiende Amsterdam International FashionWeek plaats. Dit jaar een mix...

Lees verder

Sms actie paarden verlengd

Eind vorig jaar vroeg de Paardenopvang Amsterdam aandacht van het publiek met de aftrap van een sms-actie voor haar behoud. D...

Lees verder