Motie inzake het Vast­stellen van de beleids­no­titie Samen naar een Rookvrij Amsterdam (lande­lijke campagne tegen peuken)


19 december 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het Vaststellen van de beleidsnotitie Samen naar een Rookvrij Amsterdam (landelijke campagne tegen peuken)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de beleidsnotitie Samen naar een Rookvrij Amsterdam (Gemeenteblad afd. 1, nr. 2038)

Constaterende dat:

  • Één op de drie sigarettenpeuken in het milieu belandt;
  • Sigarettenpeuken plastic bevatten en niet afbreekbaar zijn, en bovendien de giftige stoffen nicotine, arseen, lood, cadmium, koper, chroom, ethylfenol en polycyclische, aromatische koolwaterstoffen bevatten waarmee één peuk acht liter water vervuilt;
  • Campagnes tegen het op straat gooien van peuken een succes zijn in andere steden en tot wel 80% minder peuken op straat zorgden;
  • Het wegschieten van een peuk op straat of in de gracht een ingesleten gewoonte is bij veel mensen, en zij zich niet aangesproken zullen voelen door een algemene campagne over zwerfvuil;

Overwegende dat:

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij het Rijk aan te dringen om de milieuschade van sigarettenpeuken mee te nemen in landelijke campagnes tegen roken.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het Vaststellen van de beleidsnotitie Samen naar een Rookvrij Amsterdam (campagne tegen peuken)

Lees verder

Motie inzake onderzoek ultra fijnstof rondom Schiphol – actief aandeelhouderschap zet in op krimp van Schiphol

Lees verder

    Word actief Doneer