Motie inzake bestrijd racisme en discri­mi­natie in de gemeen­te­lijke orga­ni­satie zichtbaar en effectief


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de onderzoeken naar racisme en discriminatie in de ambtelijke organisatie en de vervolgstappen naar aanleiding van de anonieme brandbrief over racisme bij WPI

Overwegende dat:

 • Racisme en discriminatie in werkorganisaties, en dus ook in de gemeentelijke organisaties mensen en hun talent onrecht aandoet en onaanvaardbaar is.
 • Ambtenaren van de gemeente Amsterdam bescherming moeten krijgen tegen racisme en discriminatie
 • Uit zowel de brandbrief als de onderzoeken blijkt dat niet alleen racisme voor komt maar ook en vooral dat er onvoldoende tegen wordt opgetreden
 • Het gebrek aan sanctionering van ambtenaren die zich schuldig maken aan racisme en discriminatie een belangrijke conclusie is in de gedane onderzoeken.
 • Naast gebrek aan sanctionering, een gebrek aan sensitiviteit én handelingsperspectief voor zowel leidinggevenden als collega’s een belangrijke reden vormt voor het onvoldoende optreden tegen racisme en discriminatie.
 • De verbetering van de meldingsketen door het College wordt opgepakt maar nog weinig concreet is in tijdspad en het betrekken van het gebrek aan sanctionering en vormgeving van handelingsperspectieven voor collega-ambtenaren.
 • Een divers en inclusief gemeentelijke werkorganisatie een belangrijke randvoorwaarde is voor het voorkomen en bestrijden van racisme en discriminatie maar dat de doorstroom van ambtenaren met een migratie-achtergrond naar leidinggevende functies hoger in het loongebouw niet snel genoeg gaat.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Naast het verbeteren van de meldketen ook de sanctionering van racistisch en discriminatoir gedrag zichtbaar te maken door binnen het P&O beleid helder te maken dat er sancties op staan én welke sancties dat zijn.
 • Een rapportage over de toepassing van deze sancties, in hoeveelheid en welke, te publiceren in de gemeentelijke organisatie en voor de Raad.
 • Binnen de bestuursopdracht Diversiteit & Inclusie de rol van collega-ambtenaren, en de
  wijze waarop zij op kunnen treden tegen racisme en discriminatie van hun collega(s), een
  expliciete rol te geven en hiervoor handelingsperspectieven te ontwikkelen.
 • De Bestuursopdracht Diversiteit & Inclusie te versterken met behulp van de aanbevelingen van de onderzoeken en deze in het eerste kwartaal van 2024 aan de Raad te doen toekomen.


Indiener(s),
J.F. van Pijpen (GroenLinks)
J. Veldhuizen (LAV)
S. Khan (Denk)
A. Namane (PvdA)
E. Schmit (D66)
C. Kabamba (Lijst Kabamba)
M. Emmerik (PvdD)
I. Garmy (VOLT)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake geen innovatiedistricten ten koste van woningen

Lees verder

Motie inzake meer lokale inkoop door kennisinstellingen

Lees verder

    Word actief Doneer