Begroting 2011 (Bos op zolder)


17 december 2010

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011:
Amsterdam, Bos op Zolder

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:
• Amsterdam voor de komende jaren voor een enorme uitdaging staat om de water piekbelasting op te vangen als gevolg van de klimaatverandering (meer en heftige regenbuien)
• Dit een grote investering zal vergen om de riolering aan te passen om deze belasting op te vangen.
• Waternet aangeeft dat groene daken hierbij een grote rol zouden kunnen spelen.
• Er meer aanvragen zijn dan subsidies voor 2010 en dat B&W voornemens zijn de subsidies voor 2011 op €200.000 te zetten.
• Groene daken nog veel meer voordelen hebben. Groen daken:
1. Energiezuinig: vormen een basis voor een duurzame energiehuishouding, onder andere door hun isolerende werking (5% besparing op jaarlijkse gasrekening, 3-4 graden koeling binnenmilieu in de winter, 5% besparing airconditioning kosten inde zomer .
2. Waterberging: 45% van het hemelwater wordt opgevangen en verdampt weer, waardoor minder piekbelasting ontstaat op het rioleringsstelsel .
3. Waterberging: de overige 55% van het hemelwater wordt vertraagd met 1,5 tot 4 uur, waardoor de piekbelasting wordt verminderd op het rioleringsstelsel .
4. Innovatie: dragen bij aan de innovatie op het gebied van duurzame technologie .
5. Luchtkwaliteit: dragen bij aan de leefbaarheid in de stad door hun bijdrage aan CO2- en fijnstofreductie vermogen (sterk afhankelijk van het type dak) en door hun vermogen zure regen te neutraliseren alsmede bij te dragen aan demping van omgevingsgeluid .
6. Leefbaarheid: zorgen –indien grootschalig toegepast- voor een afname van 1,5 graad celcius in het zogeheten ‘Urban Heat island Effect’ .
7. Biodiversiteit: vergroten de leefruimte voor planten en dieren en dragen zo bij aan het in stand houden van de biodiversiteit .

• Het onderwerp ‘Groene daken’, zoals in het voorgaande punt aangetoond, een veelheid van gebieden beslaat, wat lang niet alleen te dekken valt onder het kopje ‘Groengelden’. Het belang is overstijgend.

• Derhalve een integrale aanpak van het onderwerp gerechtvaardigd is, waarbij op veel terreinen financieel en ander voordeel is te behalen.

• De voordelen van deze integrale aanpak allang duidelijk is in steden als Rotterdam en Antwerpen. In Rotterdam subsidieert het waterschap Hollandse Delta 20% extra op het bedrag van de gemeente (5 euro boven op de 25 euro van de gemeente). In Antwerpen is het vanaf januari 2011 verplicht een groen dak aan te leggen bij nieuwe gebouwen en verbouwingen .

• De stad Rotterdam intensief samenwerkt met het waterschap Hollandse Delta, waarbij Rotterdam zich heeft gecommitteerd tot de aanleg van 25.000m2 dak, in aanvulling op de reeds aangelegde (40.000 m2 in twee jaar). Het waterschap draag 16% bij in de subsidie van 30 euro per m2.

• Afvoer van hemelwater geregeld is in het bouwbesluit, maar dat op dit moment verder geen eisen worden gesteld aan de manier waarop dat gebeurt, terwijl dat een aangewezen instrument lijkt om de doelstellingen te realiseren.

• Groene daken een goede investering zijn, die zich in gemiddeld 10-15 jaar terugverdient, terwijl zij de levensduur van een dak kunnen verlengen met gemiddeld 20 jaar.

• Er in 2010 gestart is met een succesvolle subsidieregeling om groene daken aan te leggen met bijbehorende subsidieverordening, die 6.200 m2 aan groene daken heeft opgeleverd.

• De aanleg van het Amsterdamse Bos in de jaren ’30 van de vorige eeuw het beste voorbeeld is een duurzame investering. Vriend en vijand zijn het er over eens dat de aanleg van dit bos een waardevolle bijdrage levert aan de leefbaarheid van Amsterdam.

• In tijden van bezuiniging juist geïnvesteerd moet worden en zeker in duurzame projecten die zichzelf terug betalen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


1. Vast te stellen dat het Amsterdamse Bos op onze daken ligt, maar dat dit vooralsnog een onontgonnen bron is en dat we achterlopen op andere steden.

2. Het komende jaar de subsidie op te hogen tot 1 miljoen euro. Door de integrale besparingen te kapitaliseren en de terugverdientijd te betrekken, wordt het mogelijk de resterende 800.000 euro als investering te zien en deze derhalve te financieren uit het Amsterdamse Investeringsfonds.

3. Onderzoekt of het mogelijk is het bouwbesluit zodanig aan te passen dat groene daken een verplicht onderdeel worden van nieuwbouw en/of renovatie projecten.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, D66, SP, CDA

Lees onze andere moties

Begroting 2011 (Holland Casino)

Lees verder

Begroting 2011 (Bos op zolder, accent motie A)

Lees verder

    Word actief Doneer