Met de bezem door de bouw­plaats


8 augustus 2019

Rondom Amsterdamse bouwterreinen zwerft vaak veel sloop en -bouwafval rond, en klein afval zoals piepschuim en omsnoeringsbanden zijn vaak ook na de werkzaamheden nog lang in de wijde omgeving vindbaar. Soms blijven grote hoeveelheden bouwafval liggen, als een project bijvoorbeeld is gestaakt.1

De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om een artikel aan de APV toe te voegen dat zal voorzien in het (handhaven op) opruimen van bouwafval op (individuele) bouwterreinen, in lijn met Artikel 4.17 van de APV (Verontreiniging van de weg en het water). Het gemeentelijk bestuur moet verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van mondiale afvalproblematiek zoals de almaar groeiende plastic soep, door de properheid op bouwterreinen te laten naleven en te handhaven.

Piepschuim
Piepschuim is een venijnig probleem omdat het, zeker wanneer het nat geworden is, makkelijk afbreekt tot kleine individuele bolletjes. Bovendien verwaait het snel, waardoor het uiteindelijk grotendeels in het water terechtkomt. Eenmaal in het water breken die piepschuimbolletjes af tot nanoplastics, waarna het zowel de oceaan als de oceaanbodem verstikt en de voedselpiramide betreedt. In de Noordzee en de Waddenzee zorgt piepschuim in volume voor het meeste afval. Als piepschuim niet gescheiden wordt ingezameld, belandt het bij het restafval. Containers zitten snel vol met piepschuim en daarom brengt piepschuim voor bedrijven relatief veel kosten met zich mee. Dit terwijl het ook goed mogelijk is om piepschuim te recyclen. Van schoon ingezameld piepschuim kan weer nieuw piepschuim gemaakt worden.2

APV
Artikel 18 (3) van de afvalstoffenverordening is niet toereikend, omdat het ziet op de openbare ruimte. Een bouwterrein is juist geen openbare ruimte, maar wel direct veroorzaker van vervuiling van de naastgelegen openbare ruimte. Hetzelfde geldt voor 4.17 (4) APV. Dat ziet op vervuiling van de weg en het water. Het probleem is dat er geen directe link is tussen de daad - de vervuiling; het veronachtzamen van piepschuim(resten) - en de vervuilde weg/openbare ruimte/water. Daarom is specifieke handhaving van de bouwterreinen zelf nodig.

Voorstel

De Partij voor de Dieren stelt voor om:
- een artikel toe te voegen aan de APV dat toeziet op de properheid op bouwterreinen en de gemeente de mogelijkheid geeft om te handhaven;
- hiervoor extra capaciteit van de afdelingen Handhaving Openbare Ruimte van de stadsdelen te creëren en in te zetten;
- dit op te nemen in het handhavingsbeleid Wabo voor 2020 en later;
- de mogelijkheden te bekijken om zoveel mogelijk piepschuim in Amsterdam te recyclen door dit verplicht te stellen bij bouwwerkzaamheden.

1 https://www.at5.nl/artikelen/186379/al-twee-jaar-bouwafval-voor-de-deur-flatbewoners-watergraafsmeer-zijn-het-zat

2 https://www.milieuserviceneder... http://www.recycling.nl/recycl...

3 Artikel 18 Achterlaten van straatafval

• 1. Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

• 2. Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

4 Artikel 4.17 Verontreiniging van de weg en het water

• 1. Het is verboden de weg te verontreinigen.

• 2. Het verbod geldt niet:

o a. voorzover in het daar geregelde onderwerp wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer of

o b. als de verontreiniging het redelijkerwijs niet te voorkomen gevolg is van werkzaamheden.

• 3. Degene die de in het tweede lid, onder b bedoelde werkzaamheden verricht, reinigt de weg onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden of zoveel eerder als een toezichthouder dat vordert.

• 4. Het is verboden zaken die een hinderlijke stank verspreiden, het water kunnen verontreinigen of verondiepen, voor de gezondheid schadelijk kunnen zijn of die blijven drijven, rechtstreeks in het openbaar water te deponeren dan wel zodanig te plaatsen dat deze in het openbaar water kunnen komen.

• 5. Het vierde lid geldt niet voorzover in het daar geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Plassenverordening Noord-Holland, de Verordening bescherming bodem- en grondwateren Noord-Holland of de Verordening verontreiniging oppervlaktewateren Noord-Holland.

• 6. Het is verboden zaken te vervoeren dan wel te laden of te lossen, te hijsen of te vieren zonder zodanige voorzieningen te hebben getroffen dat wordt voorkomen dat de lucht, het water of de weg wordt verontreinigd.

• 7. Het zesde lid geldt niet voorzover in het daar geregelde onderwerp wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer.

Voor

Tegen