Gewijzigd initi­a­tief­voorstel Bekend­ma­kingen op locatie


28 oktober 2021

Inleiding

Amsterdammers worden regelmatig geconfronteerd met veranderingen in de omgeving waar ze niet van op de hoogte waren. Zo kan het zomaar gebeuren dat de bomen waar zij zo van genieten plotseling gekapt zijn of een nabijgelegen gebouw wordt omgetoverd tot een hotel. Voor veel Amsterdammers is het lastig om te vinden welke vergunningen worden verleend. Niet iedereen weet zijn of haar weg te vinden

in de internetservices die de gemeente biedt om op de hoogte te blijven van ruimtelijke ingrepen en andere vergunningverleningen. De Partij voor de Dieren vindt dat het voor elke Amsterdammer mogelijk moet zijn om gewaarschuwd te worden voor veranderingen in de omgeving zodat zij op tijd bezwaar kunnen maken tegen de vergunningverlening. In het kader van toegankelijkheid wil de Partij voor de Dieren daarom naast een app of andere internetservice ook een simpel en effectief middel: fysieke bekendmakingen op de locatie waar het over gaat.

Bekendmakingen op locatie

Als in Frankrijk een vergunning verleend wordt, dan moet de vergunning op de locatie toonbaar gemaakt worden zodat buurtbewoners weten wat er gaande is. Omwonenden weten zo ook wat er speelt en hoe zij bezwaar kunnen maken. Maar ook Nederlandse gemeenten nemen maatregelen om omwonenden beter te informeren. Zo bindt gemeente Rijswijk sinds juli 2017 een lint om elke te kappen boom met de tekst “Deze boom wordt gekapt”, met het telefoonnummer en webadres waar de inwoners meer informatie kunnen krijgen, bij een groot aantal bomen wordt een bord op locatie geplaatst.[i]

Amsterdam

Op dit moment kunnen Amsterdammers vergunningsaanvragen en ontheffingen inzien op een daarvoor bestemde website en zich abonneren op een e-mailservice die belangstellenden informeert over bekendmakingen in hun omgeving. Er zijn echter vele Amsterdammers die verrast worden wanneer er plotseling bomen worden gekapt, een nieuwe horeca zich vestigt of een straat wordt heringericht.

Op 11 december 2017 heeft het lid Van Lammeren het initiatiefvoorstel ‘Bekendmakingen op locatie’ ingediend, dat vervolgens in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 2 oktober 2019 is besproken. Een deel van het initiatiefvoorstel is door het college opgepakt: inmiddels is voor alle omgevingsvergunningen voor bouwen een voorschrift opgenomen met de verplichting tot een fysieke bekendmaking op locatie. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit een goede eerste stap, maar denkt dat het nu tijd is om de volgende mogelijkheden voor bekendmakingen op locatie te verkennen. Zo wenst de Partij voor de Dieren onder andere een uitbreiding van publicaties met betrekking tot bomenkap en acht de fractie het van belang dat bekendmakingen, indien mogelijk, in een vroeger stadium op locatie bekend gemaakt worden zodat omwonenden en betrokkenen nog bezwaar kunnen maken. Ook is extra informatie over het toezicht wenselijk. Om bovengenoemde redenen dient ondergetekende dit gewijzigde initiatiefvoorstel in.

Voorstel

Verzoekt:

  1. de mogelijkheden te verkennen om het verplicht op locatie publiceren van bekendmakingen over vergunningen, ontheffingen en besluiten verder uit te breiden;
  2. aanvragers hierbij verantwoordelijk te maken voor de aankondiging van een aanvraag op locatie en de gemeente dit indien nodig (gedeeltelijk) te laten faciliteren, door bijvoorbeeld het aanbieden van notificatieborden;
  3. aandacht te besteden aan de verschillende soorten bekendmakingen en kennisgevingen en per soort de noodzaak, mogelijkheden en belemmeringen voor het publiceren op locatie te benoemen;
  4. een inschatting te maken van de jaarlijkse kosten en het toezicht.

Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam

J.F. Bloemberg-Issa


[i] https://www.rijswijk.nl/editorial/kappen-van-bomen


Status

Ingediend

Voor

Tegen