Bijdrage inter­pel­latie budget­recht van de gemeen­teraad


5 april 2017

Eerste termijn

U denkt waarschijnlijk dat het mij hier om Artis gaat. En om elk misverstand te voorkomen.

Het gaat hier om het budgetrecht van de raad,
het gaat hier om het geld van de Amsterdammer.
het gaat hier om hoe we met elkaar omgaan.

En de discussie hier is fundementeel. Het is over hoe de gemeenteraad zich verhoudt tot het college en vice versa. Want nogmaals, elke euro die wij hier uitgeven, is niet ons geld, het is geld van Amsterdammers.

HET KADER:

-Budgetrecht raad

-Kader stellen en controleren

- Voor controle is informatie nodig

BUGETRECHT RAAD

En laat het heel helder zijn, los van wat vandaag allemaal gezegd gaat worden. Formeel is het vaststellen van de begroting is de kern van het budgetrecht van de raad.

Het budgetrecht van de raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad.

Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft de raad het college deze toestemming.

DOEL (BEREIKEN & DOEN)

Want in die begroting is opgenomen, wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen.

De gemeenteraad stelt dus de kaders en de gemeenteraad heeft een controlerende taak.

INFORMATIE IS ESSENTIEEL

En essentieel bij deze controlerende taak, is dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd. Want inmmers zonder informatie, kan de gemeenteraad haar taak niet volbrengen. En de informatie zal dan ook via 3 principes moeten plaatsen

Tijdig
Volledig
En juist

De kaders zijn helder. En deze kaders moeten we koesteren, en deze kaders moeten we bewaken. En waarom, omdat wij als gemeenteraad gaan over geld, veel geld, geld waar wij de verplichting hebben om dit naar het best van ons kunnen, vanuit onze idealen waarvoor wij verkozen zijn in te zetten. En wat in het democratische process tot uiting komt, al dan niet via coalitie lijnen in een begroting. Waarin staat, wat willen we bereiken. Wat gaan we ervoor doen, en wat mag het kosten.

En ook afgelopen jaren heeft dit proces plaatsgevonden. En is er keer op een keer een begroting vastgesteld. En of ik het met alles in de begroting eens ben, is vandaag niet belangrijk. Want zoals het in de democratie werkt, de meerderheid beslist.

En dat is nu het vreemde aan de casus die vandaag voorligt.

Want even voor u herinnering. Deze raad, jullie, nee wij! Hebben op 1 juli 2015 besloten in de voorjaarsnota de subsidie van ARTIS, stapsgewijs en structureel af te bouwen. En dit wordt bevestigd in de begroting van 2016 Waarin is opgenomen, dat de subsidie aan artis wordt verminderd. (1 miljoen minder in 2018) Deze raad dus de opdracht gegeven aan het college Geef minder geld aan Artis.

Tot zover vrij helder, de raad bepaalt waar het geld naartoe gaat. Minder helder is of het college dit dan uitvoert. En daar gaat het vandaag natuurlijk over.

Doet het college wat in de gemeenteraad haar opdraagt, doet het college wat in de wet is vastgelegd? En wordt de raad, tijdig, juist en volledig geïnformeerd.

En mijn conclusie na het bestuderen van alle stukken, lezen van alles wat mij bekend is. Kwam ik tot de conclusie, dat:

Het de verantwoordelijk wethouder, tegen de wil van deze bezuiniging, en dus tegen de wil van de raad heeft gehandeld.

En dat de gemeenteraad, niet volledig, niet juist, en zeker niet volledig is geïnformeerd.

Tot de dag van vandaag onduidelijk is wat nu het definitieve voordracht is.

En daarnaast speelt natuurlijk de vraag, die de hoofdvraag lijkt, echter gezien de eerste 2 bevindingen al op zich zelf staand al erg genoeg zijn. Onder welke voorwaarden is dan deze 2,3 miljoen euro aan Artis toegezegd? En is naast het moeilijk danwel onmogelijk maken van de controle functie van de raad ook nog het budgetrecht van de raad geschonden?

Ik zal u meenemen in mijn feitenreleas

De tijdslijn:

Want nogmaals, de opdracht is helder, geef Artis minder subsidie.

Artis komt hierin tegen in beroep, is dat gek? Nee ik denk het niet. Mag het natuurlijk.

Artis tekent zo mogen wij uit de stukken vernemen op 21 juli 2015 bezwaar aan en op 22 augustus 2015 bezwaar aan.

NA wat omwegen geeft op 12 april 2016 de bezwaarschriftencommissie het advies aan het college om in gesprek te gaan met Artis.

Op 30 november 2016 vraagt Artis per brief duidelijkheid over de afhandeling van het bezwaarschrift. Niet gek want op 9 november heeft de raad de subsidiekorting opnieuw vastgelegd in de begroting 2017. Waarin ook 2018 bezuiniging genoemd wordt.

Acht maanden na het advies van de bezwaarschriftencommissie: Later op 20 december 2016, heeft het college het uitgangspunt geformuleerd om een voorstel te willen doen aan Artis. Dit halen wij uit het collegevoordracht van 24 januari.

Mijn eerste set vragen aan de wethouder:

Heeft er tussen het advies van 12 april 2016 vanuit de bezwaarschriftencommissie en het collegebesluit van 20 december 2016, overleg plaatsgevonden met Artis aangaande dit onderwerp, en zo ja door wie en wat is daarin besproken?

Was dit met instemming van het college?

Is het college die vooraf danwel achteraf geïnformeerd, en als er overleg heeft plaatsgevonden is er gesproken over een financiële uitkering, subsidie vanuit de gemeente?

Mijn tweede set vragen:

Op 20 december 2016 is door het college het uitgangspunt geformuleerd om een voorstel te doen aan Artis. 20 DECEMBER. WAS DUS 1 maand ervoor, nu voor de begroting 2017 (op 9 nov) herbevestigd, korting op de subsidie op Artis.

- Welk voorstel ging u aan Artis doen?

- Waren er kaders vanuit het college? Vanuit de wethouder financieen.

- Wat was de bandbreedte? En hoe zijn die bepaald?

- En is het niet gek, dat 11 dagen nadat de bezuiniging op artis voor de tenminste voor 4de keer is bekrachtigd door de raad (voorjaarsnota 2016, begroting 2016, voorjaarsnota 2017 en begroting 2017) met Artis wordt overlegd omtrent een financiële tegemoet koming?

Vervolgens heeft op 18 januari DIT JAAR (2017) bestuurlijk overleg met Artis plaatsgevonden. Het overleg heeft opgeleverd dat Artis met een eenmalige uitkering van € 2,3 miljoen het bezwaar intrekt en instemt met een structurele bezuiniging van 1 mln.

Dit weten we omdat op 24 januari een spoedvoordracht van u is behandeld. Met 3 besluitpunten.

Tenminste dat stond in uw brief van gisteren 4 april.

Het fundamentele verschil tussen beide is. Dat een van de stukken staat, dat u het aan de raad gaat voorleggen en in het andere stuk niet.

Wethouder tot voor 3 april heeft u ons niet geïnformeerd. U bent pas gaan informeren nadat ik mijn interpellatie heb aangekondigd. En tot de dag van vandaag is mij nog steeds niet duidelijk wat nu het officiële besluit vanuit B&W is?

En ik heb derhalve de volgende vragen aan de verantwoordelijk wethouder de heer Coho. En ik stel deze vraag ook aan de wethouder financieen. Wat is nu het besluit van het college?

Is het de voordracht van 24 januari die u in de brief van 4 april heeft gestuurd. Waarin u het uit de frictiekosten haalt, en waarbij u de raad wel een keer gaat informeren?

Of is het de voordracht van 24 januari, die op 9 februari gepubliceerd is. Waarin u de 2,3 miljoen toezegt, waarvoor geen dekking is in deze begroting en waarin u GEEN toestemming aan de raad geeft. En waarin staat dat er geen deugdelijke dekking is.

Of is het besluit nog anders, en zo ja wat is dat besluit dan? En wanneer is dat dan genomen, en als het een ander besluit is. Wanneer gaat u ons daar dan over informeren?

Want in beide kan ik mij niet vinden. De eerste is tegen de regels, aangezien frictiekosten bedoeld zijn voor het gemeentelijke apparaat. En dus nooit aan Artis beloofd hadden kunnen worden.

De andere voordracht, is tegen de regels omdat u het budgetrecht van de raad schendt.

En dan nog een vraag aan de wethouder financieen.

Komt het vaker voor dat er collegevoordrachten worden aangenomen, zonder dat daar en ik citeer “een dekkingsvoorstel ontbreekt of voorziet niet in een volledige dekking en derhalve is niet voldaan aan de begrotingsregels”.

En als dat zo is , een collegevoorstel waarbij niet is voldaan aan de begrotingregels. Wat is dan de procedure. Informeert u de raad? Zo ja hoe en hoe snel. Want ik kan me toch voorstellen dat besluiten van het college moeten voldoen aan de begrotingsregels.

De conclusie die ik dus uit bovenstaande trek is:

Het voorstel om uberhaupt geld aan Artis te bieden, om hun bezwaarschrift in te trekken gaat in tegen de wens van de raad.

Daarbij zijn wij niet betrokken geweest en zeker niet tijdig en/of juist geinformeerd. bij de gang van zaken in de afgelopen 4 maanden omtrent Artis.

En het niet juist en volledig informeren is natuurlijk een ernstige zaak.
Dit wordt nog eens onderstreept: Dat u ook niet tijdig de raad informeert, zelfs als de raad erna vraagt blijkt uit de termijn agenda van de commissie ID. OP deze termijn agenda is door mijn geachte collega dhr Groen, op 7 december 2016 gevraagd om de de commissie te informeren over de laatste stand van zaken mbt de subsidieverstrekking van Artis.
De deadline is 1 februari 2017, dat is dus 2 weken nadat u met Artis over deze 2,3 miljoen heeft gesproken. En dat is 1 week nadat het college een belsuit omtrent Artis heeft genomen. En wethouder, niets, de commissie heeft niets mogen vernemen, geen brief, geen mail helemaal niets. Terwijl u Aris 2,3 miljoen heeft toegezegd.

En dat brengt mij dan ook bij de volgende kwestie:

Wat is er nu daadwerkelijk aan Artis beloofd? Als ik Artis mag geloven op wat zij op hun site hebben geplaatst op 8 februari. Dan zijn er nooit voorwaarden gesteld. Het bericht van artis van 8 februari.

IN te stemmen om het aan de raad voor te leggen. Echter nergens wordt genoemd, dat deze conditie ook aan Artis is meegegeven. De enige voorwaarde die aan Artis is opgelegd, is dat Artis haar bezwaarschrift intrekt.

Dus de vraag die natuurlijk ook boven de markt hangt. Is aan Artis ook aangegeven dat deze 2,3 miljoen alleen dan kan worden toegekent indien de Raad hiermee instemt.

De brief van 3 april van de wethouder geeft dit aan van wel. De vraag. Is staat dit ergens zwart op wit? Is dit bevestigd. Is uberhaupt iets van de 2,3 miljoen aan artis bevestigd. Dus na overleg van 18 januari.

Want de timing en de boodschap van het persbericht van Artis (nl 8 feb) waarin staat dat Artis 2,3 miljoen krijgt is opmerkelijk, Daarbij is artis al 2 jaar met een bezwaarschrift procedure aan de gang. Derhalve wil de wethouder toezeggen om de documentatie omtrent de belofte aan Artis aan de raad te overhandigen?

Want wethouder, op dit moment is mijn conclusie:

U heeft gehandeld, tegen de wil in van de raad.
U heeft ons niet tijdig niet juist en niet volledig geinformeerd.
En ik kan en wil nog niet beoordelen of u ook in strijd he t budgetrecht van de raad gehandeld heeft.